Aktualności

RÓWNE TRAKTOWANIE ORAZ NIEDYSKRYMINACJA - FUNDAMENTALNE ZASADY OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

W rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w dniu 10 grudnia co roku od ponad 70 lat obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Prawa człowieka, wynikające z przyrodzonej człowiekowi godności, przysługują każdemu bez względu na, między innymi, rasę, płeć, narodowość, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne i społeczne. Nie można się ich zrzec. Państwo ich nie nadaje ani nie może ich odebrać.

 

Po raz pierwszy prawa jednostki ujęto we francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela oraz w konstytucji Stanów Zjednoczonych w 1789r. Na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci, potwierdzenie praw i gwarancji ich realizowania pojawiło się w konstytucjach i ustawach zwykłych innych państw.

 

W XX wieku społeczności międzynarodowe uznały, że respektowanie praw człowieka nie jest wewnętrzną sprawą państw. Wyrazem tego stały się przyjmowane na poziomie międzynarodowym umowy dotyczące praw człowieka.

 

W tygodniu, w którym przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie realizowane są dwa szkolenia dotyczące równego traktowania oraz niedyskryminacji. Pierwsze, dla funkcjonariuszy KWP w Szczecinie, dotyczy zapobiegania zachowaniom mogących stanowić przejawy dyskryminacji i mobbingu. Obejmuje swoim zakresem zagadnienia dotyczące aspektów psychologicznych zjawiska mobbingu w środowisku zawodowym, dyskryminacji i mobbingu w ujęciu przepisów wewnętrznych oraz w odniesieniu do zewnętrznych uregulowań prawnych. Drugie, dla funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji Policji w Szczecinie, porusza podstawy ochrony praw człowieka, przestrzeganie zasad etyki zawodowej policjanta oraz elementy polityki antydyskryminacyjnej jako podłoże prawidłowego przeprowadzania interwencji wobec osób będących w kryzysie bezdomności.

 

W obydwóch edycjach szkoleń omawiana jest zasada równego traktowania oraz zakaz dyskryminacji jako fundament systemu ochrony praw człowieka na poziomie krajowym i międzynarodowym. W Polsce zakaz dyskryminacji oraz zasada równego traktowania, ze szczególnym uwzględnieniem równego traktowania kobiet i mężczyzn, uregulowana jest już na poziomie konstytucyjnym (art. 32 i 33 Konstytucji RP z 1997 r.10). Polska związana jest również licznymi umowami międzynarodowymi, które zawierają klauzule antydyskryminacyjne. W procesie implementacji dyrektyw antydyskryminacyjnych wprowadzono liczne zmiany do wcześniej obowiązujących ustaw, jak również przyjęto rozwiązania nowe, dotyczące implementacji prawa antydyskryminacyjnego UE.

 

W dniu 10 grudnia 2019r. pełniony będzie dyżur Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka KWP w Szczecinie w pokoju 215 (ul. Małopolska 47), w ramach tzw. „Dnia Otwartego” w godz. 14.00 - 18.00. Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka zaprasza policjantów i pracowników Policji na konsultacje i rozmowy w obszarze dyskryminacji, mobbingu, etyki zawodowej policjanta, profilaktyki tortur oraz przeciwdziałania przestępstwom motywowanym uprzedzeniami.

 

nadkom. Barbara Czuba


 

Powrót na górę strony