Aktualności

„Zaufanie – Partnerstwo – Bezpieczeństwo”

Trzy słowa opisują podstawę współdziałania obywateli z Policją opartą na zaangażowaniu obydwu stron i korzystającą z zasobów każdego z podmiotów.

Zarówno mieszkańcy, jak i policjanci (będący przedstawicielami mieszkańców i obywateli) dzielą wspólną potrzebę bezpieczeństwa w zakresie np. swobodnego przemieszczanie się, czy realizowania swoich codziennych zadań.

 Mieszkańcy żyjąc w znajomym otoczeniu pragną doświadczać komfortu i bezpieczeństwa poruszając się po ulicach, parkach lub placach zabaw. Chcą być pewni, że zostawiając swoje auto, rower lub hulajnogę odnajdą ją po powrocie.

Policjanci przemieszczający się po ulicach i parkach pragną mieć pewność, że mieszkańcy będą gotowi pomóc (na miarę swoich możliwości) kiedy podejmą interwencję wobec złodzieja mienia lub osoby pod wpływem narkotyków lub dopalaczy. Pomoc polegającą choćby na niedopuszczania gapiów do działających policjantów.

Mieszkańcy jako ogniwo tworzące bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania lub pracy doceniają znaczenie i powagę zadań policjantów. Dlatego znajdują wśród siebie kobiety i mężczyzn, którzy decydują się służyć pozostałym mieszkańcom wykorzystując narzędzia dane przez Państwo Polskie. Przedstawiciele mieszkańców przechodzą kilkuetapową procedurę w trakcie której badane są posiadane przez nich predyspozycje pod kątem przyszłych zadań. Na końcu specjaliści w dziedzinie zdrowia fizycznego i psychicznego komisyjnie orzekają o możliwości pełnienia służby w Policji przez mieszkańca.

Rozwijając posiadane umiejętności i kompetencje, policjant wyposażany jest w niezbędna wiedzę o systemie prawnym, przydatne strategie działania,  nawyki mięśniowe pozwalające mu być skutecznym w realizacji zlecanych zadań. Aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców i wzmacniać bezpieczeństwo w miastach i na wioskach, policjant doskonali swoje umiejętności w różnych obszarach np. ruchu drogowego, prowadzenia śledztw i dochodzeń, zabezpieczania imprez masowych czy też doskonaląc umiejętności w zakresie postępowania z osobą doznającą przemocy.

W tym samym czasie mieszkańcy również rozwijają swoje zasoby poprzez nabieranie nowych doświadczeń związanych z budowaniem więzi międzysąsiedzkich, relacji zawodowych, towarzyskich, dorastaniem dzieci czy przechodzeniem przez różne etapy rozwoju związku.

Obydwie grupy posiadają uzupełniające się zasoby, które wspólnie służą budowaniu bezpieczeństwa.

 

E.H.

  

Powrót na górę strony