Aktualności

#Zaufanie-partnerstwo-bezpieczeństwo

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do 30 września 2020 roku każdy organ władzy publicznej, w tym administracji rządowej i samorządowej oraz kontroli państwowej i ochrony prawa, a także sądy i trybunały wyznaczyły koordynatorów ds. dostępności. Ich zadaniem jest przede wszystkim zapewnienie dostępności usług świadczonych przez dany organ.

Policja obok innych podmiotów publicznych jest również zobowiązana do wdrożenia przepisów ustawy, tym samym zapewnienia dostępności usług osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez stosowanie uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień.

Osoby ze szczególnymi potrzebami to nie tylko osoby z niepełnosprawnością czy mające trwale naruszoną sprawność w zakresie mobilności lub percepcji to też osoby, które czasowo mają ograniczoną tą sprawność (np. chorujący, osoby z wózkiem dziecięcym, z ciężkim bagażem itp). Rozwiązania przewidziane w ustawie zobowiązują do zapewnienia takim osobom na równi z innymi obywatelami dostępu do różnych obiektów. Obejmują one wymagania dotyczące zagwarantowania dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno - komunikacyjnej.

Dostępność architektoniczna to zbiór rozwiązań mających ułatwić wszystkim użytkownikom korzystanie z przestrzeni danego obiektu. Do działań tych należy m. in. zapewnienie możliwości poruszania się osobom z niepełnosprawnością po piętrach i pomiędzy piętrami, umożliwienie nawigacji wewnątrz budynku w szczególności osobom z wadami wzroku oraz słuchu, możliwość wejścia do budynku z psem asystującym, zapewnienie bezpiecznej ewakuacji z budynku wszystkim, w tym osobom z niepełnosprawnościami.

Rozwiązania obejmujące dostępność cyfrową dotyczą zbioru zasad, które powinny być uwzględnione przy tworzeniu stron internetowych w ten sposób, by były maksymalnie dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Każdy organ jest zobowiązany do m. in. zapewnienia dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, danych teleadresowych podmiotu i linku do strony podmiotowej w BIP, narzędzi służących do kontaktu np. formularza, wideotłumacza języka migowego, nawigacji po stronie, deklaracji dostępności, multimediów czy wzorów dokumentów. Dostępność cyfrowa w praktyce oznacza, że każdy materiał wideo umieszczony na stronie musi być wyposażony w napisy, do fotografii i ilustracji powinny być dodane teksty alternatywne, a do publikowanych filmów powinna być również przygotowana audiodeskrypcja.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna obejmuje natomiast działania mające na celu zapewnienie komunikacji w czasie wizyty urzędowej, a także dbanie o możliwość przygotowania się do wizyty i komunikacji z przedstawicielami urzędu. Do zadań podmiotu publicznego należy zatem m. in. zapewnienie obsługi z wykorzystaniem poczty elektronicznej, SMS, MMS lub zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje czy też urządzeń do obsługi osób słabosłyszących. Na stronie internetowej danego podmiotu muszą być umieszczone informacje o zakresie jego działalności w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania (ETR). Ponadto na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami podmiot publiczny zobowiązany jest zapewnić komunikację w formie określonej w tym wniosku.

Jednostki Policji realizując przepisy wynikające z ustawy są zobowiązane do zapewnienia kontaktu z obywatelem bez względu na jego szczególne potrzeby, bez narażania na marginalizację lub dyskryminację, na zasadach partnerskich, z zachowaniem reguł bezpiecznego korzystania z infrastruktury architektonicznej jednostek. Wszystkie te działania przyczynią się do usprawnienia kontaktu z obywatelami, a tym samym pogłębią społeczne zaufanie do Policji.


 

Powrót na górę strony