Aktualności

Prawa człowieka a COVID 19

Co roku na całym świecie w dniu 10 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka ustanowiony dla upamiętnienia uchwalonej w 1948 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka jest zbiorem praw człowieka i zasad ich stosowania, dokumentem prawa międzynarodowego, według którego niezbywalne prawa przysługują każdemu jako istocie ludzkiej - niezależnie od rasy, koloru skóry, religii, płci, języka, poglądów politycznych lub innych, narodowości lub pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia czy innego statusu. Dostępna w ponad 500 językach, jest najczęściej tłumaczonym dokumentem na świecie.

Ochrona praw człowieka jest przedmiotem regulacji o charakterze generalnym, ponadnarodowym jak i również lokalnym ujętym w systemach prawa wewnętrznego poszczególnych państw. Nienaruszalność tych praw skutkuje wprowadzaniem ich ograniczeń wyłącznie tylko w ściśle określonych sytuacjach. Mogą być ustanawiane w państwie, gdy jest to konieczne dla zachowania bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia albo wolności i praw innych osób.

Pandemia COVID-19 i związane z tym zagrożenia dla zdrowia oraz życia ludzi spowodowała konieczność wprowadzania nadzwyczajnych regulacji dotyczących ograniczeń w zakresie korzystania z praw i wolności jednostki. Poszukując sposobów szybkiej i skutecznej reakcji na pandemię koronawirusa, państwa na całym świecie stanęły przed ogromnymi wyzwaniami o charakterze społecznym, politycznym i prawnym.

W związku z tym, że podstawowym środkiem wprowadzonym dla ochrony obywateli przed zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się COVID-19 jest izolacja i zachowanie dystansu społecznego, uzasadniona jest ingerencja w sferę praw i wolności ze względu na podjęte środki zapobiegawcze. Regulacje nakładające ograniczenia na prawa i wolności człowieka podlegają jednakże regułom wskazania uzasadnienia i konieczności ich wprowadzenia oraz czasowego obowiązywania i proporcjonalności względem zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Przepisy te w zależności od przyjętych rozwiązań w danym państwie różnią się od siebie, ponieważ są aktami prawa wewnętrznego.

Na stronie internetowej Policji zachodniopomorskiej umieszczony jest baner pn. Koronavirus: aktualne informacje i zalecenia, pod którym na bieżąco dodawane są aktualne uregulowania prawne dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych na terenie naszego kraju w związku z trwającą pandemią.

nadkom. Barbara Czuba

Z ds. OPC KWP w Szczecinie

Powrót na górę strony