Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie ds. Ochrony Praw Człowieka

„Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka."

(art. 14 ust. 3 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji)

 

Logo policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka

Zadania związane z przestrzeganiem praw i wolności człowieka przez Policję oraz zachowaniem właściwych standardów respektujących prawa policjantów i pracowników Policji w KWP w Szczecinie realizuje Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie ds. Ochrony Praw Człowieka:

 

 podinsp. Elżbieta Szatanik,

 

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 lub w innym czasie po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47, tel.: 48 47 78 11 799, 48 47 78 11 798

 

Do zadań Pełnomocnika do spraw Ochrony Praw Człowieka należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Komendanta w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach związanych z ochroną praw i wolności człowieka, realizacją zasady równego traktowania i przestrzeganiem etyki zawodowej oraz w kontaktach z jednostkami organizacyjnymi Policji, komórkami organizacyjnymi, a także podmiotami i instytucjami spoza Policji oraz mediami, w tym zakresie;
 2. propagowanie praw człowieka, zasady równego traktowania i zasad etyki zawodowej w komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji;
 3. współdziałanie z jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji oraz podmiotami pozapolicyjnymi w procesie opracowywania i aktualizowania koncepcji oraz narzędzi z zakresu ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji;
 4. monitorowanie działań Komendy i jednostek organizacyjnych Policji pod kątem respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka, zasady równego traktowania i zasad etyki zawodowej, a także proponowanie rozwiązań mających na celu utrzymywanie wysokich standardów w tym zakresie oraz podejmowanie działań w przypadku ujawnienia przypadków ich naruszeń;
 5. opracowywanie, aktualizowanie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych, także programów i planów doskonalenia zawodowego lokalnego, w zakresie systemowej ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji;
 6. identyfikowanie potrzeb szkoleniowych w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego, inicjowanie lub samodzielne prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego w zakresie przestrzegania praw człowieka, zasady równego traktowania oraz zasad etyki zawodowej w Policji;
 7. nawiązywanie i prowadzenie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi podmiotami zajmującymi się systemową ochroną praw człowieka oraz realizacją zasady równego traktowania, a także etyką zawodową;
 8. monitorowanie doniesień medialnych i informacji pochodzących ze źródeł służbowych, dotyczących stwierdzonych lub domniemanych przypadków stosowania przez policjantów tortur lun innych form nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz w przypadku ujawnienia takich zdarzeń, podejmowanie stosownych działań, w tym edukacyjno-szkoleniowych;
 9. inicjowanie, monitorowanie i koordynowanie działań komórek i jednostek organizacyjnych Policji, w zakresie realizacji zaleceń krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji powołanych do ochrony praw człowieka oraz zadań wynikających z krajowych programów dotyczących ochrony praw człowieka i równego traktowania;
 10. wizytowanie policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz policyjnych izb dziecka w zakresie przestrzegania praw człowieka, zasady równego traktowania oraz zasad etyki zawodowej przez policjantów i pracowników wykonujących zadania w komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji;
 11. udzielanie konsultacji policjantom i pracownikom wykonującym zadania w komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji w zakresie dostrzeżonych uchybień i nieprawidłowości w działaniach Policji w obszarze ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania i etyki zawodowej;
 12. współdziałanie i wymiana doświadczeń z Komendą Główną Policji, komendami wojewódzkimi (Stołeczną) Policji, Centralnym Biurem Śledczym Policji, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie i szkołami policyjnymi w realizacji zadań z zakresu ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji;
 13. inicjowanie zmian w przepisach prawa, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz opracowywanie wewnętrznych procedur związanych z ochroną praw człowieka, realizacją zasady równego traktowania oraz etyką zawodową w Policji;
 14. udział w odprawach i naradach kierownictwa jednostki, połączony z bieżącym relacjonowaniem kierownictwu Komendy przedsięwzięć i ujawnionych problemów z zakresu ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji;
 15. informowanie Rzecznika Prasowego o sprawach z zakresu ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji, istotnych z punktu widzenia działalności prasowo-informacyjnej, ważnych w obszarze komunikacji wewnętrznej oraz kształtowania wizerunku Policji;
 16. opracowywanie i aktualizowanie w celach informacyjno-edukacyjnych materiałów publikowanych na stronach internetowych Komendy, obejmujących zagadnienia ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji;
 17. przedkładanie Komendantowi, w terminie do 31 marca każdego roku, sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzedzającym.

 

 

Powrót na górę strony