Aktualności SEiRP

Walne zebranie sprawozdawcze członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych koła miejskiego w Szczecinie

26 lutego 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koła Miejskiego w Szczecinie.

Obrady prowadził Prezes Koła Miejskiego SEiRP w Szczecinie Ireneusz Koczan, który serdecznie powitał zebranych, przedstawił następujący porządek obrad oraz zaproponował na przewodniczącego zebrania Waldemara Świeciaka:

1.Otwarcie zebrania i jego zatwierdzenie.

2.Wybór Przewodniczącego zebrania i powołanie protokolantów (Waldemar Świeciak – przewodniczący)

3.Wybór Prezydium zebrania (Henryk Karcz i Ireneusz Koczan).

4.Zatwierdzenie porządku walnego zebrania.

5.Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania.

6.Wybór Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków.

7.Sprawozdanie Zarządu Koła Miejskiego w Szczecinie z działalności za 2019 rok (sprawozdanie merytoryczne Ireneusz Koczan, 3 osoby założyły konto, które pomaga finansowo pokrzywdzonym – 18.500 zł przeznaczono na pomoc).

8.Sprawozdanie finansowe Koła za 2019 r., Plan Finansowy na 2020 (przedstawiła skarbnik Koła Mirosława Pawińska). Mamy 335 członków, przybyło 17 członków.

9.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła Miejskiego w Szczecinie oraz ocena działalności Zarządu Koła Miejskiego w Szczecinie (przedstawiła V-ce Przewodnicząca Danuta Kasjaniuk).

        10.Przedstawienie planu pracy i budżetu na 2020 rok.

11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad ( Przewodniczący Komisji Mandatowej odczytał protokół: Zebranie jest prawomocne w drugim terminie. Obecnych było 59 tj.17,6 % ogółu członków.

            12. Dyskusja nad sprawozdaniami.

13. Sprawozdanie Komisji Uchwal i Wniosków – przyjęcie uchwał w sprawie:

a)Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu (merytorycznego i finansowego) za 2019.

b)Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

c)Zatwierdzenie planu pracy i planu finansowego na 2020 rok.

d)Wysokość składki i terminu jej wnoszenia (składka wynosi 50 zł dla członków, członkowie w wieku 80-89 lat oraz represjonowani z emeryturą poniżej 1.000 zł – składka 30 zł, członkowie seniorzy 90 lat są zwolnieni z opłaty składki członkowskiej). Składkę należy wpłacić w terminie do 30 czerwca 2020 roku. Składkę można wpłacić w biurze Stowarzyszenia ul. Małopolska 16 (garaże KWP) w Szczecinie w poniedziałek i wtorek w godz. 10 – 13. Składkę można również wpłacić na konto bankowe Koła Miejskiego SEiRP w Szczecinie: 74 1500 1722 1217 2008 4908 0000

e)Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Szczecinie.

f)Innych dotyczących działalności Koła.

14. Sprawy różne i informacje organizacyjne (Ela Grzeszczak pomaga w rozliczeniu PIT w każdy wtorek godz.11-13 .

Komisja Uchwał i Wniosków pod przewodnictwem Barbary Jach-Gozdek prezentowała podjęte uchwały, które zostały jednomyślnie zatwierdzone.

         Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Szczecinie Henryk Karcz poinformował zebranych o powstaniu grupy inicjatywnej w sprawie powołania Koła w Policach (mają 53 członków) oraz to, że na wniosek Zarządu Głównego zmieniono nazwę wszystkich Zarządów Wojewódzkich – teraz są to oddziały (Oddział Zarządu Wojewódzkiego).

         Poinformował również, że jubileusz 30 lecia powstania Stowarzyszenia, Zarząd Główny  planuje tę uroczystość zorganizować w Szczecinie (obchody IX/X 2020 rok.)

 

 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8