Aktualności SEiRP

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW KOŁA NR 1 STOWARZYSZENIA EMERYTÓW i RENCISTÓW POLICYJNYCH W SZCZECINIE

25 sierpnia 2022 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koła Miejskiego w Szczecinie. Obrady prowadził Prezes Koła Miejskiego SEiRP w Szczecinie Ireneusz Koczan, który serdecznie powitał zebranych, przedstawił następujący porządek obrad oraz zaproponował na przewodniczącego zebrania Eugeniusza Matuszak:

 1. Otwarcie Zebrania – powitanie członków i gości.
 2. Powołanie protokolantów.
 3. Wybór Przewodniczącego zebrania – Eugeniusz Matuszak.
 4. Przedstawienie i Zatwierdzenie porządku Walnego Zebrania.
 5. Przedstawienie i Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania.
 6. Wybór Poszczególnych Komisji Statutowych Zebrania: Mandatowej, Wyborczo-Skrutacyjna, Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła.
 8. Wręczenie wyróżnień za zasługi na rzecz stowarzyszenia.
 9. Sprawozdanie finansowe Zarządu Koła – Mirosława Pawińska.

10.Sprawozdanie Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej - Danuta Kasjaniuk).

11.Protokół Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Koła Nr 1 SEiRP w Szczecinie.

12. Dyskusja nad sprawozdaniami.

13. Głosowanie w sprawie sprawozdań i wniosków:

 • W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Koła Nr 1 w Szczecinie,
 • W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Koła N 1 w Szczecinie za 2020 rok,
 •  W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Koła N 1 w Szczecinie za 2021 rok,
 • W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Koła N 1 SEiRP w Szczecinie za okres kadencji w latach 2018- 2022 wraz z wnioskami oceny pracy Zarządu Koła i udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Koła,
 • W  sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi Koła Nr 1 SEiRP w Szczecinie,
 • W sprawie ustalenia liczby członków zarządu oraz komisji rewizyjnej Koła Nr 1 w Szczecinie.

14. Wybór Członków zarządu Koła Nr 1 w Szczecinie.

 1.  Wybór Członków Komisji Rewizyjnej Koła Nr 1.
 2. Wybór Delegatów na IX Zebranie Delegatów Oddziału Wojewwódzkiego w Szczecinie.
 3.  Protokół Komisji Wyborczo-skrutacyjnej.
 4.  Głosowanie uchwał w sprawie wyborów i dotyczących spraw organizacyjnych:
 • W sprawie wyborów członków Zarządu Koła Nr 1 SEiRP w Szczecinie,
 • W sprawie wyborów członków Komisji Rewizyjnej Koła Nr 1 SEiRP w Szczecinie,
 • W sprawie wyboru delegatów Koła Nr 1 na Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Wojewódzkiw Delegatów SEiRP w Szczecinie,
 • W sprawie wysokości i terminu wnoszenia składki członkowskiej w Kole Nr 1,
 • W sprawie zatwierdzenia uchwały nr 3/2022 Zarządu Koła Nr 1 w Szczecinie z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Członka Koła N 1 SEiRP w Szczecinie dr Markowi Jasztalowi Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie,
 • W sprawie przyjęcia uchwały prpgramowej na lata 2022 – 2026 w nowej kadencji Zarządu Koła Nr 1 SEiRP w Szczecinie,
   1. dążyć do zrzeszania jak największej ilości emerytów i rencistów w ramach struktur organizacyjnych,
   2. zacieśnić współpracę z NSZZ Policjantów,
   3. dążyć do poprawy warunków socjalno-bytowych i obrony praw nabytych zarówno przez funkcjonariuszy służby czynnej, emerytów i rencistów,
   4. prowadzić działalność kulturalną, turystyczną i szkoleniowo-rekreacyjną dla członków stowarzyszenia,
   5. bieżąco monitorować planowanych zmian przepisów dot. spraw emerytalnych służb mundurowych, świadczeń zdrowotnych oraz oceniać ich wpływ na obecną i przyszłą sytuację bytową,
   6. udzielać szeroko pojętej pomocy prawnej członkom pokrzywdzonym ustawą emerytalną.
    • W sprawie skreślenia z listy członków Koła Nr 1 SEiRP w Szczecinie
 1.  Sprawy różne, wolne wnioski, dyskusja.
 2.  Zakończenie Zebrania.        

 

 1. Wysokość składki i terminu jej wnoszenia (składka wynosi 50 zł dla członków, członkowie w wieku 80-89 lat oraz represjonowani z emeryturą poniżej 1.000 zł – składka 30 zł, członkowie seniorzy 90 lat są zwolnieni z opłaty składki członkowskiej). Składkę należy wpłacić w terminie do 30 czerwca danego roku. Ci, którzy zalegają z opłaceniem składki członkowskiej proszeni są o uregulowanie zaległości do dnia 20 grudnia 2022 roku. Składkę można wpłacić w biurze Stowarzyszenia ul. Małopolska 16 (garaże KWP) w Szczecinie w poniedziałek i wtorek w godz. 10 – 13. Składkę można również wpłacić na konto bankowe Koła Miejskiego SEiRP w Szczecinie: 74 1500 1722 1217 2008 4908 0000
 2. Informujemy, że Zarząd Główny SEiRP na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2022 roku ustalił wysokość rocznej składki członkowskiej na kwotę 60,00 zł.
 3. Zarząd Koła Miejskiego w Szczecinie proponuje ulgi w składkach:
 • Członek, który ukończy 90 lat w roku składkowym – zwolniony z opłaty składki,
 • Członek, który ukończy 80 lat w roku składkowym – wpłaca 50, 00 zł składki,
 • Członek, który jest represjonowany ustawą emer. Wpłaca 40,00 zł składki,
 • Pozostali członkowie Stowarzyszenia Naszego Koła – wpłaca 60,00 zł składki.

W naszych szeregach mamy długoletnich członków, którzy przeżyli ponad 90 lat, ciesząc się dobrym zdrowiem i szacunkiem stowarzyszenia. Zarząd Koła podjął uchwałę o nadaniu tym wieloletnim członkom tytuł: HONOROWEGO CZŁONKA STOWARZYSZENIA.

Wielkim świętem jest 100 – letnia członkini naszego stowarzyszenia pani Genowefa Starosta. Życzymy Pani dalszego zdrowia, pomyślności i wiele jeszcze lat życia. Jesteśmy dumni, że jest Pani w naszym stowarzyszeniu i zaszczyciła Pani swoją obecnością nasze zebranie.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Powrót na górę strony