Aktualności SEiRP

IX WOJEWÓDZKIE ZEBRANIE DELEGATÓW ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW i RENCISTÓW POLICYJNYCH W SZCZECINIE

2 września 2022 roku odbyło się IX Wojewódzkie Zebranie Delegatów Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Szczecinie. Zebranie prowadził Prezes Koła Miejskiego SEiRP w Szczecinie Ireneusz Koczan, który serdecznie powitał zebranych, przedstawił następujący porządek obrad oraz zaproponował na przewodniczącego zebrania Eugeniusza Matuszaka

 1. Otwarcie Zebrania – powitanie członków i gości.
 2. Powołanie protokolantów.
 3. Wybór Przewodniczącego Prezydium Zebrania – Eugeniusz Matuszak.
 4. Przedstawienie i Zatwierdzenie porządku  Zebrania Delegatów.
 5. Przedstawienie i Zatwierdzenie regulaminu Zebrania Delegatów.
 6. Wybór poszczególnych Komisji Statutowych Zebrania Delegatów: KOMISJA MANDATOWA, KOMISJA WYBORCZO-SKRUTACYJNA, KOMISJA UCHWAŁ I WNIOSKÓW.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Szczecinie.
 8. Wręczenie wyróżnień za zasługi na rzecz stowarzyszenia.
 9. Sprawozdanie finansowe Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Szczecinie – Łucja Sawicka (stwierdziła, że spadła opłacalność składek do 76 %).

10.Sprawozdanie Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej – Jacek Dolata.

11.Protokół Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność Wojewódzkiego Zebrania Delegatów Oddziału Wojewódzkiego  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Szczecinie.

12. Dyskusja nad sprawozdaniami.

13. Głosowania w sprawie sprawozdań i wniosków:

 • W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego,
 • W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego za 2020 rok,
 •  W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego za 2021 rok,
 • W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w Szczecinie za okres kadencji w latach 2018- 2022 wraz z wnioskami oceny pracy Zarządu i udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego,
 • W  sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Szczecinie,
 • W sprawie ustalenia liczby członków Prezydium Zarządu oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.
 1. Wybór Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.
 2.  Protokół Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej dot. wyboru Prezesa Zarządu.
 3.  Wybór Członków Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.
 4. Komisji Członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.
 5. Wybór Delegatów na IX Krajowe Zebranie Delegatów.
 6. Protokół Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów.
 7.  Głosowanie uchwał w sprawie wyborów i dotyczących spraw organizacyjnych:
 • W sprawie wyborów członków Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Szczecinie,
 • W sprawie zatwierdzenia składu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Szczecinie,
 • W sprawie wyborów członków Komisji Rewizyjnej,
 • W sprawie wyboru Delegatów na Krajowe Zebranie Delegatów,
 • Innych zgłoszonych uchwał.
 1.  Sprawy różne, wolne wnioski, dyskusja.
 2.  Zakończenie Zebrania.

Podczas Zebrania nadano tytuł Honorowego Członka Koła Nr 1 SEiRP w Szczecinie dr Markowi Jasztalowi, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. Dr Marek Jasztal podziękował za uhonorowanie i stwierdził, że szanuje każdego emeryta, niezależnie kiedy pracował. Najważniejsza jest ciągłość państwa. Stwierdził, że zmieniamy zachodniopomorską policję. Od 2013 roku powstało 10 nowych jednostek, które wybudowano i wyremontowano. Powstaje nowa służba cyberbezpieczeństwa. (90 % przestępstw gospodarczych jest w internecie). W  Świnoujściu i w Kołobrzegu powstaną nowe komendy. Złożył podziękowanie za naszą społeczną pracę, która integruje środowisko emerytów i rencistów.

Następnie Henryk Karcz powitał Prezesa Zarządu Głównego SEiRP Antoniego Dudę. Prezes Antoni Duda serdecznie podziękował dotychczasowemu Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Szczecinie Henrykowi Karczowi (2 kadencje był Prezesem) za długoletnią działalność na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Henryk Karcz został także Honorowym Członkiem SEiRP.

Antoni Duda poruszył sprawę programu ubezpieczeniowego – powiedział, że program był dobry ale broker oszukuje ludzi i warto mieć umowę z mecenasem.

Naszym celem powinna być większa nobilitacja nowych członków do Stowarzyszenia. Zarząd spełnił swoje działania statutowe i zalecenia władz Stowarzyszenia – postawiono wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Następnie przegłosowano sprawozdania i przedstawiono Uchwały:

 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
 • w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 • w sprawie wyboru członków Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Szczecinie,
 • w sprawie zatwierdzenia składu członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Szczecinie,
 • w sprawie wyboru członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Szczecinie,
 • w sprawie wyboru Delegatów na IX Krajowe Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Warszawie,
 • w sprawie złożenia wniosku przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego do Zarządu Głównego o nadanie tytułu Honorowego Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Szczecinie koledze Henrykowi Karczowi,
 • w sprawie przyjęcia uchwały programowej na nowa kadencję w latach 2022 – 2026

- dążenie do zrzeszania jak największej ilości emerytów i rencistów policyjnych w ramach organizacyjnych;

  • zacieśnienie współpracy z NSZZ Policjantów;
  • poprawy warunków socjalno-bytowych i obrony praw nabytych zarówno funkcjonariuszy czynnych zawodowo, emerytów i rencistów;
  • prowadzenie działalności kulturalnej, turystycznej i szkoleniowo-rekreacyjnej członków Stowarzyszenia;
  • bieżące monitorowanie planowanych zmian przepisów dot. spraw emerytalnych służb mundurowych, świadczeń zdrowotnych oraz ocena ich wpływu na obecną i przyszłą sytuację bytową;
  • udzielaniu szeroko pojętej pomocy prawnej członkom pokrzywdzonym ustawą emerytalną.

Prezydium postanowiło, że kandydatem na Prezesa będzie Ireneusz Koczan – jednogłośnie został Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Szczecinie.

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Powrót na górę strony