Aktualności SEiRP

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZARZADU KOŁA MIEJSKIEGO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH W SZCZECINIE

odbyło się w dniu 29 marca 2023r. o godz. 10.00, w Klubokawiarnia „Pod Różami” Szczecin ul. Klonowica 5. z następującym porządkiem zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczacego zebrania.
 2. Zatwierdzenie porzadku zebrania.
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Sprawozdanie merytoryczne z działalnosci Zarzadu Koła Miejskiego SEiRP w Szczecinie za 2022 rok (Prezes Koła).
 5. Sprawozdanie finansowe Koła za 2022r. oraz plan finansowy na 2023r. (Skarbnik Koła).
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ze swej działalnosci oraz ocena działalnosci Zarzadu Koła za 2022r. (Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej).
 7. Uchwały.
 8. Sprawy regulaminowe i informacje organizacyjne.
 9. Wolne wnioski i dyskusja.
 10. Sprawy róne.
 11. Zakonczenie obrad.

REGULAMIN
Walnego zebrania Sprawozdawczego członków Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych Koła Nr 1 w Szczecinie w dniu 29 marca 2023 roku.

 

 1. Prawo udziału w walnym zebraniu maja wszyscy członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koła Nr 1 w Szczecinie
 2. Członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koła Miejskiegow Szczecinie maja prawo wybierac i byc wybierani (czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszac kandydatury, wnioski oraz głosowac nad proponowanymi kandydaturami i uchwałami.
 3. Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania. Bierne prawo wyborcze jest to prawo do bycia wybieranym na funkcje. Bierne i czynne prawo wyborcze maja wszyscy uczestnicy zebrania bedacy zwykłymi członkami Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koła Nr 1 w Szczecinie. Prawa takiego nie maja członkowie Wspierajacy i członkowie Honorowi.
 4. Zebranie otwiera Prezes i proponuje w imieniu Zarzadu Przewodniczacego walnego zebrania. Przewodniczacego zebrania może zaproponowac kady uczestnik zebrania.
 5. Wybór Przewodniczacego zebrania, Prezydium, zatwierdzenie porzadku obrad, regulaminu zebrania, wybór komisji mandatowej oraz uchwał i wniosków odbywa sie w głosowaniu jawnym zwykła wiekszoscia głosów.
 6. Przewodniczacy zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało ono zgodnie z przyjetym porzadkiem, a take nad zgodnoscia przebiegu zebrania z przepisami Statutu Stowarzyszenia.
 7. Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejnosc wystapien Przewodniczacy zebrania.
 8. Poza kolejnoscia Przewodniczacy udziela głosu zaproszonym gosciom i przedstawicielom organów wyszych Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz moe udzielic głosu w sprawach formalnych.
 9. Czas wystapienia w dyskusji nie moe przekraczac 3 minut.
 10. Goscie zaproszeni i przedstawiciele organów wyszych SEiRP maja nieograniczony czas wystapien. Nieograniczony czas wystapien w dyskusji maja take członkowie organów Zwiazku odpowiadajacy na pytania i poruszone w dyskusji tematy.
 11. Komisja mandatowa stwierdza prawomocnosc walnego zebrania w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50% członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koła Miejskiego w Szczecinie. Jeeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyej wiekszosc, komisja mandatowa stwierdza prawomocnosc zebrania w II terminie o ile taka informacja była umieszczona w indywidualnych zaproszeniach na walne zebranie.
 12. Wybory członków Zarzadu, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów odbywaja sie w drodze tajnego głosowania. Głosowanie moe byc jawne na podstawie uchwały Zebrania Koła.
 13. Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarzad projekty uchwał oraz projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie.
 14. Podjecie uchwał odbywa sie w głosowaniu jawnym zwykła wiekszoscia głosów.
 15. O podjeciu uchwały decyduje wieksza liczba oddanych głosów za ni przeciw (zwykła wiekszosc).
 16. W przypadku, gdy podczas głosowania nad wnioskiem lub uchwała ilosc oddanych głosów za i przeciw jest równa, wniosek upada.
 17. Głosowania przeprowadza Przewodniczacy zebrania. Jeeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczacy moe powołac do pomocy osoby z Sali.
 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani statutem Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych rozstrzyga Przewodniczacy zebrania w porozumieniu z Prezydium.

Zgodnie z Uchwała nr 10/2022 walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków Koła nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2022 roku W sprawie wysokosci i terminu wnoszenia składki członkowskiej w Kole nr 1, Informujemy, że Zarzad Główny i Emerytów i Rencistów Policyjnych na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2022 roku ustalił wysokosc rocznej składki członkowskiej na kwote 60,00 zł.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Walne Zebranie Koła nr 1 SEiRP w Szczecinie przyjeło ulgi w składkach dla członków Koła Nr 1 w Szczecinie:
- Członek, który ukonczy 90 lat w roku składkowym – zostaje zwolniony z opłaty składki.

- Członek, który ukonczy 80 lat w roku składkowym – wpłaca 50,00 zł składki.
- Członek, który jest represjonowany ustawa emerytalna – wpłaca 40 zł składki.
- Pozostali członkowie Stowarzyszenia Naszego Koła – wpłacaja 60,00 zł składki.
Termin opłacania składki członkowskiej do dnia 30 czerwca kadego roku. Składki można wpłacac w siedzibie Koła Miejskiego ul. Małopolska 16 (garae KWP) w Szczecinie w poniedziałki i wtorki w godz. 10 – 13. Składke mona równie wpłacic na konto bankowe Koła Miejskiego SEiRP w Szczecinie:
74 1500 1722 1217 2008 4908 0000
Ponadto informuje, e w ciagu roku mona ubiegac sie o 2 dofinansowania:
- dopłaty do poniesionych kosztów w sanatoriach lub uzdrowiskach,
- dopłaty do wczasów lub wycieczki krajowej badz zagranicznej.
Wniosek jest na stronie jako zakładka.
Od marca mamy strone Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych na Facebooku.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Powrót na górę strony