Komunikaty

Świadczenie uzupełniające dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w Dzienniku Ustaw z dnia 27 sierpnia 2019 roku pod pozycją 1622 została opublikowana ustawa z dnia 31 lipca 2019 roku o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001622/O/D20191622.pdf

Zgodnie z art. 31. Ustawa weszła w życie z dniem 1 października 2019 r., z wyjątkiem art. 21 oraz art. 24 pkt 2 lit. a i c, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy: „Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji, zwanym dalej „osobami uprawnionymi”.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy: „Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom uprawnionym, które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem renty rodzinnej przyznanej w okolicznościach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39, 730 i 752), zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 1600 zł miesięcznie.”

Więcej informacji o świadczeniu uzupełniającym dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji na naszej stronie internetowej:
http://www.seirp.pl/swiadczenie-uzupelniajace-dla-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji

Formularze w załącznikach lub do pobrania na stronie:
http://zer.mswia.gov.pl/zer/informacje/informacje/11299,500-Szczegolowe-informacje-w-sprawie-przyznania-uzupelniajacego-dla-osob-niezdol.html

http://zer.mswia.gov.pl/zer/formularze/formularze-ogolne/3367,Formularze-ogolne.html

Uprzejmie proszę o rozpropagowanie tej informacji w Kołach i Zarządach.

Z poważaniem!

Jan Gaładyk
Biuro ZG SEiRP

Wniosek o przyznanie świadczenia uzupełniającego dla osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji
Zaświadczenie o stanie zdrowia
 
Powrót na górę strony