Statut SEiRP

ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

§1.1. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych (w skrócie SEiR P) zwane dalej „Stowarzyszeniem" jest posiadającym osobowość prawną dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem byłych funkcjonariuszy i żołnierzy polskiego resortu spraw wewnętrznych, posiadających ustanowione prawo do emerytury lub renty policyjnej na podstawie Ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin / Dz. U. Nr 8 z 2004 roku,poz.67 z późn. zm./ a także innych osób fizycznych i prawnych o których mowa w § 16 niniejszego Statutu.
2. Osobowość prawną posiada Zarząd Główny Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje prezes Zarządu Głównego.
§ 2. 1. Stowarzyszenie jest organizacją działającą w ramach porządku prawnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, zrzeszającą członków niezależnie od ich poglądów politycznych, ideowych, jak i światopoglądowych.
2. Stowarzyszenie jest organizacją neutralną światopoglądowo.
3. Stowarzyszenie i jego członkowie uważają za najwyższe dobro Ojczyznę, Naród i Państwo służące temu Narodowi.
§ 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Warszawa.
§ 4. 1. Jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są:
1) Zarząd Główny,
2) Zarządy Wojewódzkie,
3) Zarządy Okręgowe,
4) Koła.
2. Zarządy wymienione w § 4. ust. 1. pkt 1), 2), 3) oraz koła reprezentują na zewnątrz prezesi tych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.
§ 5. Członkowie Stowarzyszenia wybierają: Zarząd Główny, zarządy wojewódzkie, zarządy okręgowe, zarządy kół oraz odpowiedniej rangi komisje rewizyjne jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia według zasad określonych w dalszych postanowieniach statutu.
§ 6. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji o takim samym lub podobnym profilu.
§ 7. 1. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
2. Stowarzyszenie ma prawo posiadać własny sztandar odpowiadający obowiązującym wymogom formalnym, zaś jego wzór określą właściwe władze Stowarzyszenia.

§ 8. 1. Stowarzyszenie może podejmować i prowadzić działalność gospodarczą, z której zysk netto przeznaczony jest na realizację jego zadań statutowych, a także tworzyć fundacje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
2. Rodzaje i zakres tej działalności mogą wymagać etatowego zatrudnienia członków Stowarzyszenia lub osób posiadających odpowiednie przygotowania zawodowe.
3. Zatrudnienie, o którym mowa w ust 1. odbywa się na ogólnie obowiązujących zasadach.
§ 9. Stowarzyszenie może posiadać własny organ prasowy dla potrzeb wewnętrznych swoich jednostek organizacyjnych.
§ 10. 1. Tworzenie jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia na terenie określonych regionów kraju, gdzie jednostki takie nie istnieją, odbywa się w porozumieniu z:

  • Prezydium Zarządu Głównego w odniesieniu do województwa,
  • Prezydium właściwego Zarządu Wojewódzkiego w odniesieniu do jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia na terenie województwa,

2. Między posiedzeniami Prezydium, zgodę w tej sprawie wydaje prezes właściwego Zarządu (Głównego lub Wojewódzkiego). Decyzje te jednak dla swej ważności muszą być zatwierdzone przez Prezydium Zarządu (Głównego lub Wojewódzkiego) na najbliższym jego posiedzeniu.
§ 11. 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest o pracę społeczną ogółu członków.
2. Zapis ust. l tylko w wyjątkowych przypadkach nie dotyczy członków Zarządu Głównego, Zarządów Wojewódzkich, Zarządów Okręgowych oraz Zarządów Kół piastujących swoje funkcje w wyniku wyboru na te stanowiska.
3. Zapis ust. l i 2 nie dotyczy osób niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub fundacji, o których mowa w § 8, ust. 2.
4. Wyjątki, od zapisu zawartego w ust. 1. każdorazowo określają zjazdy Stowarzyszenia, na szczeblu którego dotyczą.

Powrót na górę strony