Statut SEiRP

ROZDZIAŁ II - Cele Stowarzyszenia

§ 12. Celem Stowarzyszenia jest:

 1. zrzeszanie emerytów i rencistów policyjnych, byłych funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz wdów (wdowców) po nich, dla poprawy ich warunków socjalno-bytowych oraz organizowania i uczestniczenia w życiu społecznym i publicznym swego środowiska, lokalnej społeczności i kraju,

2. organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych członków i całego
środowiska emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych,

 1. aktywne oddziaływanie w kierunku kształtowania patriotyzmu, wierności Ojczyźnie
  i Narodowi oraz właściwej postawy obywatelskiej i etyczno-moralnej, a także pielęgnowaniu pozytywnych doświadczeń historii i tradycji zawodowych w środowisku byłych funkcjonariuszy, żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz ich rodzin,
 2. ochrona interesów członków Stowarzyszenia w zakresie przysługujących im z tytułu uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowania w tym zakresie kontroli społecznej,
 3. reprezentowanie interesów emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych wobec organów władzy i administracji państwowej, w tym także wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i kierownictwa nadzorowanych przez niego jednostek administracyjnych, jak również wobec samorządów terytorialnych i innych organizacji,
 4. Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych, w szczególności w zakresie:
 5. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 6. działalności charytatywnej;
 7. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 8. ochrony i promocji zdrowia;
 9. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 11. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 12. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 13. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 14. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
 15. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§ 13. Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie:

 1. udziela pomocy członkom Stowarzyszenia w sprawach socjalno-bytowych poprzez swoje
  organy statutowe lub powołane w tym celu komisje socjalno-bytowe i inne zespoły,
 2. w ramach Fundacji lub w inny sposób może pozyskiwać fundusze na cele socjalno-bytowe dla najbardziej potrzebujących członków Stowarzyszenia,
 3. utworzyć i prowadzić członkowską kasę pogrzebową, a na życzenie rodziny zmarłego członka Stowarzyszenia udziela pomocy w organizacji pogrzebu,
 4. organizuje wycieczki krajoznawcze oraz inne formy zbiorowego wypoczynku i rekreacji dla swoich członków i ich rodzin,
 5. organizuje kluby środowiskowe dla członków stowarzyszenia i ich rodzin oraz współuczestniczy w ich prowadzeniu,
 6. podejmuje współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz właściwymi organami resortu spraw wewnętrznych i przez nie nadzorowanymi, jak również ze związkami zawodowymi policjantów, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, w sprawach istotnych dla środowiska emerytów i rencistów, w szczególności w zakresie wypracowania satysfakcjonujących i możliwych do przyjęcia prawnych rozwiązań systemu emerytalno-rentowego dla byłych funkcjonariuszy, żołnierzy resortu spraw wewnętrznych,
 7. współdziała z innymi stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, poza resortowymi organizacjami emerytów i rencistów oraz ich zrzeszeniami,
  a w miarę potrzeby także z odpowiednimi władzami państwowymi, kompetentnymi organami administracji państwowej i samorządowej,
 8. w zależności od potrzeb współpracuje z zagranicznymi i międzynarodowymi wyspecjalizowanymi organizacjami zajmującymi się sprawami ochrony i obrony praw człowieka,
 9. otacza opieką mogiły oraz miejsca pamięci poległych funkcjonariuszy, żołnierzy resortu spraw wewnętrznych, a gdy zachodzi taka konieczność udziela pomocy wdowom (wdowcom) i sierotom po tych poległych, jak i najbliższym po zmarłych członkach Stowarzyszenia,
 10. odbywa okresowe zebrania członków jednostek podstawowych oraz władz Stowarzyszenia, w celu omówienia zasad organizacji i sposobów realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia,
 11. koordynuje i wspomaga działalność swoich jednostek organizacyjnych oraz podejmuje interwencje i inne czynności mające na celu usunięcie utrudnień w realizacji zadań statutowych,
 12. tworzy zespoły redakcyjne przy jednostkach organizacyjnych Stowarzyszenia, które opracowują i wydają biuletyny informacyjne dla potrzeb wewnętrznych Stowarzyszenia,
 13. podejmują inne niezbędne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów i zadań statutowych.

§ 14. W wewnętrznej działalności Stowarzyszenia obowiązują w pełni demokratyczne zasady równości praw i obowiązków wszystkich członków. Wzajemne stosunki między członkami winna cechować koleżeńskość, wzajemny szacunek i życzliwość.
§ 15. Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania we współdziałaniu z kierownictwami służbowymi jednostek organizacyjnych właściwego szczebla resortu spraw wewnętrznych lub nadzorowanych przez ten resort oraz organizacjami społecznymi i związkowymi, działającymi przy tych jednostkach, przedstawiając im swoje inicjatywy, wnioski oraz propozycje dotyczące członków Stowarzyszenia.

Powrót na górę strony