Statut SEiRP

ROZDZIAŁ III - Członkowie Stowarzyszenia - ich prawa i obowiązki

§ 16. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych,
4) seniorów.
§ 17. 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą zostać byli funkcjonariusze i żołnierze resortu spraw wewnętrznych lub jednostek organizacyjnych nadzorowanych prze ten resort, cieszący się nienaganną opinią. Może nim być także wdowa (wdowiec) po poległym lub zmarłym funkcjonariuszu
i żołnierzu resortu spraw wewnętrznych lub jednostek nadzorowanych przez MSW, jak również wdowa (wdowiec) po zmarłym członku Stowarzyszenia. Osoba ta jednak musi cieszyć się nienaganną opinią.
2. Nie może być członkiem Stowarzyszenia były funkcjonariusz lub żołnierz resortu spraw wewnętrznych, który:

 1. został ze służby wydalony dyscyplinarnie,
 2. został zwolniony z resortu spraw wewnętrznych lub nadzorowanych przez ten resort jednostek organizacyjnych wskutek skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z niskich pobudek lub winy umyślnej na karę pozbawienia wolności (w tym również z zawieszeniem wykonania kary),
 3. swoim postępowaniem w przeszłości, jak i aktualną postawą naraża na szkodę dobre imię Stowarzyszenia poprzez naruszanie powszechnie uznanych zasad i norm etyczno-moralnych.

3. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba prawna lub pełnoletnia osoba fizy-
czna.
4. 1) Tytułem członka honorowego Stowarzyszenia może być wyróżniona osoba, która położyła wyjątkowe zasługi dla Stowarzyszenia i spraw emerytów i rencistów - byłych funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw wewnętrznych lub jednostek nadzorowanych przez ten resort.
2) Tytuł, o którym mowa w ust. l przyznaje wyłącznie w formie uchwały Krajowy Zjazd Delegatów na pisemne wnioski zarządów wojewódzkich Stowarzyszenia.
5. Za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia w czasie pełnienia funkcji w jego władzach Krajowy Zjazd Delegatów może odchodzącym z tych funkcji nadać dożywotnio tytuł honorowy taki, jaki osoby te miały na pełnionych uprzednio funkcjach. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,
w okresie między zjazdami na wniosek Zarządu Wojewódzkiego tytuł honorowy może być nadany uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
6. Członkom honorowym Stowarzyszenia przysługuje prawo uczestniczenia z głosem doradczym w ważniejszych posiedzeniach gremium, które wystąpiło z wnioskiem o nadanie im tego tytułu, jak i prawo brania udziału w organizowanych przez te gremia uroczystościach i imprezach.
7. Tytuł członka seniora może nadać Koło członkom zwyczajnym, którzy ukończyli 75 lat, a stan zdrowia nie pozwala mu na uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia. Nadanie tego tytułu zwalnia z obowiązku opłacania składek.
8. Władze poszczególnych struktur organizacyjnych Stowarzyszenia mogą stosować także inne formy wyróżnień i uhonorowań.
§ 18. 1. Członków zwyczajnych i członków wspierających - osoby fizyczne przyjmują do Stowarzyszenia Zarządy Kół według właściwości terenowej, po złożeniu pisemnej deklaracji ubiegających się o członkostwo i uiszczenie wpisowego.
2. 1) Członków wspierających - osoby prawne, przyjmuje podejmując w tej sprawie stosowną decyzję Zarząd Główny, zarządy wojewódzkie, zarządy okręgowe po wcześniejszym poinformowaniu Prezydium Zarządu Głównego.
2) Prezydium ZarząduGłównego Stowarzyszenia - w wypadkach budzących wątpliwości - bezzwłocznie żąda odpowiednich wyjaśnień oraz informuje o swym stanowisku zainteresowane zarządy.
3. Dożywotni tytuł honorowy nadaje Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego. W wyjątkowych przypadkach może nadać go także Zjazd Wojewódzki na wniosek Zarządu Wojewódzkiego, zaopiniowany pozytywnie przez Zarząd Główny. Między posiedzeniami Zarządu Głównego
i jego Prezydium wniosek ZarząduWojewódzkiego może zaopiniować prezes Zarządu Głównego.
4. Przynależność do Stowarzyszenia tak w charakterze członka zwyczajnego, jak i wspierającego jest aktem całkowicie dobrowolnym, przy czym wniosek w sprawie przyjęcia musi mieć formę pisemną.

5. Od odmownej decyzji Zarządu Koła w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania do Zarządu Wojewódzkiego w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o decyzji odmownej.
6. Zarząd Wojewódzki rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 5 w ciągu 30 dni od daty otrzymania odwołania i o powziętej decyzji powiadamia zainteresowanego na piśmie niezwłocznie po jej podjęciu, którego decyzja jest ostateczna.
§ 19. 1. Utrata praw członkowskich Stowarzyszenia następuje w wyniku:

 1. wystąpienia zgłoszone przez członka Stowarzyszenia na piśmie lub ustnie do Zarządu Koła,
 2. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na mocy decyzji Zarządu Koła zatwierdzonej odpowiednią uchwałą przez Walne Zebranie Koła z powodu zalegania z nieusprawiedliwionych przyczyn z opłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy lub nie uczestniczenia w zebraniach Koła przez ten sam okres bez uzasadnionej przyczyny,
 3. orzeczenia kary wydalenia ze Stowarzyszenia w trybie decyzji Zarządu Koła, zatwierdzonej odpowiednią uchwałą przez Walne Zebranie Koła, którego wydalony był członkiem,
 4. pozbawienia praw publicznych orzeczeniem prawomocnym sądu,
 5. śmiercią członka lub likwidacji osoby prawnej.

2. Uchwała Walnego Zebrania Koła w sprawie skreślenia lub wydalenia członka jest prawomocna, jeżeli w przewidzianym terminie skreślony lub wydalony członek Stowarzyszenia nie złoży odwołania od tej uchwały.
3. Wydalenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić jedynie w następujących przypadkach:

 1. rażącego naruszenia postanowień statutu Stowarzyszenia,
 2. notorycznego nieprzestrzeganie uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. świadomego działania na szkodę Stowarzyszenia,
 4. stwierdzenia postawy nie licującej z godnością członka Stowarzyszenia.

4. Tryb odwoławczy:

 1. od decyzji Zarządu Koła w sprawie skreślenia lub wydalenia ze Stowarzyszenia służy członkowi odwołanie do właściwego Zarządu Wojewódzkiego w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o skreśleniu lub wydaleniu. Termin ten płynie od dnia Walnego Zebrania Koła, które zatwierdziło decyzję Zarządu Koła w tej sprawie,
 1. Zarząd Wojewódzki rozpatruje odwołanie w ciągu 3 miesięcy od daty jego otrzymania i o powziętej decyzji powiadamia niezwłocznie na piśmie zainteresowanego i Zarząd jego macierzystego Koła. Od decyzji Zarządu Wojewódzkiego dotyczącego skreślenia z listy członków Stowarzyszeni służy zainteresowanemu prawo odwołania się do najbliższego Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów, którego uchwała w przedmiotowej sprawie jest prawomocna,
 2. prawomocne uchwały Walnego Zebrania Koła i Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów w sprawie wydalenia członka ze Stowarzyszenia może uchylić w trybie skargowym Zarząd Główny Stowarzyszenia, a następnie przedstawić do rozpatrzenia Krajowemu Zjazdowi Delegatów, którego uchwała jest prawomocna i ostateczna,
 3. skreślenie z listy członków bądź wydalenie ze Stowarzyszenia przez Zarząd Koła członka piastującego z wyboru funkcje we władzach Stowarzyszenia, wymaga zgody tych władz.

§ 20. 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. wybierać i być wybrani do wszystkich władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczyć w zebraniach macierzystego Koła Stowarzyszenia z głosem decydującym,
 3. brać udział w zebraniach i posiedzeniach władz wszystkich szczebli organizacyjnych Stowarzyszenia, w czasie których podejmowane są decyzje ich dotyczące,
 4. uzyskiwać bieżące informacje o decyzjach i uchwałach oraz działalności władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli,
 5. wysuwać postulaty i wnioski wobec wszystkich władz Stowarzyszenia, oceniać i poddawać krytyce działalność wszystkich władz Stowarzyszenia i poszczególnych członków,
 6. odwoływać się do wszystkich władz Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw uregulowanych odrębnie w niniejszym statucie,
 7. korzystać z pomocy prawnej, socjalno - bytowej i urządzeń Stowarzyszenia,
 8. nosić odznakę organizacyjną Stowarzyszenia,
 9. reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz z upoważnienia jego władz.

2. Członkowie honorowi i wspierający mają wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych z wyjątkiem brania udziału w głosowaniu przy podejmowaniu uchwał oraz do biernego i czynnego prawa wyborczego. Nie dotyczy to członków zwyczajnych, którym nadano godność członka honorowego.

§ 21. Członkowie Stowarzyszenia są obowiązani w szczególności do:
1) zwyczajni:

 1. stosować się do postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał, decyzji, zarządzeń, wytycznych i zaleceń władz Stowarzyszenia,
 2. brać aktywny udział w działalności Stowarzyszenia i propagować jego cele i zadania,
 3. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
 4. przestrzegać zasad współżycia i więzi koleżeńskich w życiu organizacyjnym oraz dbać o właściwą postawę etyczno - moralną,
 5. opłacać regularnie składki członkowskie;

2) honorowi:

 1. przestrzegać statutu Stowarzyszenia oraz propagować jego cele i zadania,
 2. dbać o należytą postawę etyczno - moralną;

3) wspierający:

 1. przestrzegać postanowień statutu oraz propagować cele i zadania Stowarzyszenia,
 2. regularnie opłacać składki członkowskie oraz wywiązywać się z innych zadeklarowanych świadczeń,
 3. dbać o swoje dobre imię (osoby prawne) i należytą postawę etyczno-moralną (osoby fizyczne).
Powrót na górę strony