Statut SEiRP

ROZDZIAŁ IV - Struktura organizacyjna

§ 22. 1. Organizacja Stowarzyszenia obejmuje:

 1. władze naczelne,
 2. władze wojewódzkie,
 3. władze okręgowe,
 4. Koła jako podstawowe jednostki organizacyjne.

2. Władze wojewódzkie obejmują swoim działaniem ustalony administracyjnie obszar województwa.
3. Władze okręgowe mogą działać w wyjątkowych przypadkach ustalonych przez Zarząd Główny na części województwa i obejmować kilka lub kilkanaście powiatów. Do funkcjonowania władz okręgowych stosuje się odpowiednio uregulowania dotyczące władz wojewódzkich Stowarzyszenia.
4. Koło jako podstawowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia działa w określonym środowisku emerytów i rencistów lub na ustalonym administracyjnie obszarze miasta, gminy lub kilku miast i gmin, bądź ich części.
5. Zarząd Główny, Zarządy Wojewódzki i ZarządyKół powołują miarę potrzeb komisje problemowe o charakterze opiniodawczo - wykonawczym lub do wykonania określonych zadań..
§ 23. 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia i Kół zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, jeśli statut nie przewiduje innych zasad.
2. Wybory do wszystkich władz Stowarzyszenia odbywają się w drodze tajnego głosowania. Wybory mogą być przeprowadzone także w głosowaniu jawnym na podstawie uchwały Zjazdu lub zebrania.
3. Miejsca wakujące w czasie trwania kadencji władz Stowarzyszenia, uzupełnia się spośród kandydatów do tych władz, a miejsca w Prezydium Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Wojewódzkiego spośród członków tych Zarządów. W razie uzasadnionej konieczności na wakujące miejsca do wszystkich władz Stowarzyszenia i komisji rewizyjnych można dokooptować od l do 3 osób spośród członków Stowarzyszenia nie będących delegatami na Zjazd danego szczebla, a w skład ich prezydiów również od l do 2 członków Stowarzyszenia nie będących członkami danego zarządu. Łączna liczba członków dokooptowanych do Zarządu Głównego, Zarządów Wojewódzkich i Zarządów Kół oraz komisji nie może przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
4. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
5.Członkowie komisji rewizyjnych danego szczebla nie mogą być jednocześnie członkami władz tego szczebla, czy też etatowymi pracownikami.
6. Mandat wybranych delegatów na Zjazd Krajowy i Zjazdy Wojewódzkie jest ważny przez cały okres kadencji władzy.
7. Każdy delegat na Krajowy, Wojewódzki Zjazd Delegatów w czasie głosowania ma tylko jeden głos.
8. Mandaty delegatów na Krajowy Zjazd i Zjazdy Wojewódzkie e wygasają w przypadku:

 1. wyboru nowych delegatów,
 2. zgonu delegata,
 3. odwołania delegata przez Zjazd Wojewódzki lub Walne Zebranie Koła, które powierzyło mu mandat,
 4. zrzeczenia się mandatu przez delegata,
 5. skreślenie z listy członków lub wydalenie ze Stowarzyszenia.

9. Wszystkie władze Stowarzyszenia są obowiązane:

 1. badać i rozpatrywać wnioski, prośby i zażalenia członków Stowarzyszenia oraz informować zainteresowanych o sposobie załatwienia zgłoszonych spraw,
 1. systematycznie informować swoich członków o podjętych uchwałach i aktualnych dokumentach normatywno-prawnych dotyczących Stowarzyszenia i jego członków, zwłaszcza o wydanych przez Sejm ustawach, uchwałach i rozporządzeniach Rady Ministrów i zarządzeniach MSW i A zmieniających przepisy o zaopatrzeniu emerytalnym.
Powrót na górę strony