Statut SEiRP

ROZDZIAŁ V - Władze Naczelne Stowarzyszenia

§ 24. Władzami Naczelnymi Stowarzyszenia są:

 1. Krajowy Zjazd Delegatów,
 2. Zarząd Główny,
 3. Główna Komisja Rewizyjna.

Krajowy Zjazd Delegatów

§ 25. 1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Jest on zwoływany jako zwyczajny i nadzwyczajny i może mieć charakter sprawozdawczy lub sprawozdawczo-wyborczy.
2. Termin Krajowego Zjazdu ustala Zarząd Główny.
3. W Krajowym Zjeździe delegatów biorą udział:

 1. z głosem decydującym - delegaci wybrani na Wojewódzkich Zjazdach Delegatów w liczbie ustalonej przez Zarząd Główny,
 2. z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym - członkowie Władz Naczelnych Stowarzyszenia, prezesi Zarządów Wojewódzkich nie będący delegatami oraz osoby zaproszone na Zjazd spośród członków Stowarzyszenia,
 3. jedynie z głosem doradczym - zaproszeni goście nie będący członkami Stowarzyszenia.

4. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje się co cztery lata.
5. 1) Zarząd Główny zawiadamia delegatów i Zarządy Wojewódzkie o terminie, miejscu i o porządku obrad Krajowego Zjazdu co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem jego obrad. Zarząd Główny przy zawiadomieniu delegatów Zjazdów Wojewódzkich załącza sprawozdanie z wykonania uchwały poprzedniego Zjazdu oraz projekt regulaminu Zjazdu w celu zapoznania się przez delegatów i odpowiednie przygotowanie się do dyskusji.
2) Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni przed rozpoczęciem obrad Zjazdu przesyła delegatom i Zarządowi Wojewódzkiemu sprawozdanie ze swej działalności oraz ocenę działalności Prezydium Zarządu Głównego za okres minionej kadencji.
6. Krajowy Zjazd Delegatów obraduje na posiedzeniach plenarnych lub - jeśli jest taka potrzeba - w powołanych przez Zjazd komisjach problemowych, na podstawie każdorazowego uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku obrad, którego projekt przygotowuje Zjazdowi i przedstawia Zarząd Główny Stowarzyszenia.
§ 26. 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest:

 1. na podstawie uchwały ostatniego Krajowego Zjazdu Delegatów,
 2. z inicjatywy Zarządu Głównego,
 3. na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
 4. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Zarządów Wojewódzkich Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje ZarządGłówny w terminie dwóch miesięcy od daty podjęcia uchwały, wysunięcia wniosku lub żądania. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów obraduje nad sprawami, dla których rozstrzygnięcia został zwołany oraz wymagającymi uchwały Krajowego Zjazdu.
3. W Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe biorą udział delegaci posiadający ważne mandaty, członkowie Władz Naczelnych Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. Przepisy § 25 ust. l stosuje się odpowiednio.
§ 27. Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

 1. uchwalanie programu i głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań za okres od ostatniego Krajowego Zjazdu Delegatów z działalności Stowarzyszenia,
 3. oceny działalności Stowarzyszenia i jego władz naczelnych oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
 4. uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia,
 5. wybór Prezydium Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej,
 7. uchylanie uchwał Zjazdów Wojewódzkich sprzecznych z obowiązującym prawem i uchwałami Krajowego Zjazdu lub uchwałami Zarządu Głównego,
 8. udzielanie Zarządowi Głównemu pełnomocnictwa w zakresie niektórych (ściśle określonych) spraw należących do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów,
 9. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 10. rozpatrywanie odwołań i skarg w sprawach wydalenia ze Stowarzyszenia,
 11. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady Zjazdu,
 12. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego funduszy i majątku.

Zarząd Główny

§ 28. 1. Zarząd Główny jest naczelną władzą Stowarzyszenia i w okresie między Krajowymi Zjazdami Delegatów kieruje całokształtem jego działalności.
2. Zarząd Główny składa się z Prezydium wybranego przez Zjazd Krajowy i członków wchodzących w jego skład z urzędu. Z urzędu w skład Zarządu Głównego wchodzą aktualni prezesi Zarządów Wojewódzkich lub inni upoważnieni przez Prezydium Zarządu Wojewódzkiego członkowie tych Zarządów Wojewódzkich.
3. Posiedzenia plenarne Zarządu Głównego odbywają się stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
4. Dla ważności podejmowanych uchwał, postanowień, decyzji itp. konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu Głównego.
§ 29. Do zakresu działania Zarządu Głównego w szczególności należy:

 1. organizowanie działalności Stowarzyszenia i występowanie w jego imieniu.
 2. wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdudelegatów oraz zaleceń i wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej,
 3. uchwalanie planu działania Stowarzyszenia na podstawie programu uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów,
 4. ustalanie zasad gospodarki finansowej i uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
 5. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz zasady podziału środków finansowych z tego tytułu pomiędzy Koła, Zarządy Wojewódzkie i Zarząd Główny,
 6. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Głównego i podejmowanie uchwał w sprawie uzupełnienia jego składu,
 7. powoływanie stałych bądź okresowych komisji problemowych oraz zatwierdzanie regulaminów ich pracy,
 8. ustalanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki organizacyjne Stowarzyszenia oraz uchwalanie regulaminu związkowej kasy pogrzebowej i innych funduszy,
 9. powoływanie i prowadzenie Fundacji gromadzącej fundusze na działalność socjalno-bytową Stowarzyszenia,
 10. ustalanie zasad i trybu wyborów na Wojewódzkie Zjazdy Stowarzyszenia,
 11. zwoływanie Krajowego ZjazduDelegatów i ustalanie zasad wyboru delegatów na Zjazd oraz przygotowanie projektu porządku obrad i regulaminu Zjazdu oraz innych niezbędnych dokumentów,
 12. składanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania z działalności ZarząduGłównego Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy,
 13. występowanie do Krajowego Zjazdu Delegatów z wnioskami o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 14. przyjmowanie osób prawnych na członków wspierających Stowarzyszenia,
 15. wybór, uzupełnianie składu i odwoływanie członków Prezydium, uchwalanie regulaminu pracy Prezydium, przyjmowanie sprawozdań z jego działalności oraz rozpatrywanie odwołań od decyzji Prezydium,
 16. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku nieruchomego Stowarzyszenia,
 17. zawieszanie w czynnościach członka Zarządu Głównego,
 18. zawieszanie w czynnościach lub rozwiązanie Zarządu Wojewódzkiego w związku z rażącym nieprzestrzeganiem przez niego Statutu, uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów, uchwał, postanowień, decyzji i zaleceń Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej nadawanie członkom Stowarzyszenia odznak honorowych oraz innych wyrazów uznania, a także występowanie o odznaczenia państwowe,
 19. podejmowanie decyzji w sprawie nawiązania i prowadzenia współpracy z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi,
 20. podejmowanie innych uchwał oraz wydawanie zarządzeń, zaleceń, wytycznych
  i decyzji dotyczących działalności Zarządu Głównego i innych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, mających na celu realizację zadań statutowych,
 21. opracowywanie ramowych założeń do regulaminów pracy zarządów wojewódzkich,
 22. organizuje właściwy obieg informacji w strukturach organizacyjnych Stowarzyszenia.

Prezydium Zarządu Głównego

§ 30. l Wybrane przez Krajowy Zjazd Delegatów Prezydium ZG w składzie do 15 członków, kieruje bieżącą działalnością stowarzyszenia. Spośród składu Prezydium Zarząd Główny wybiera Prezesa, 1-go Wiceprezesa, 1-4 Wiceprezesów oraz Sekretarza i Skarbnika, o ile nie zostali wybrani przez Zjazd w wyborach bezpośrednich.
2. Prezydium Zarządu Głównego w okresie między posiedzeniami ZarząduGłównego działa w jego imieniu i posiada wszystkie jego uprawnienia, wypełniając wszystkie swoje zadania zgodnie z uchwalonym przez Zarząd Główny regulaminem.
3. Do zakresu działania Prezydium Zarządu Głównego należy w szczególności:

 1. realizowanie na bieżąco uchwały i innych programowych dokumentów Krajowego Zjazdu Delegatów oraz uchwał i innych postanowień Zarządu Głównego,
 2. gospodarowanie funduszami i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w granicach określonych w preliminarzu budżetowym, jak i ustalanie w tym zakresie uprawnień upoważnionych przez siebie członków Prezydium,
 3. zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządów Wojewódzkich Stowarzyszenia,
 4. uchylanie uchwał Zarządów Wojewódzkich sprzecznych z przepisami prawa, Statutem, regulaminami lub uchwałami władz naczelnych Stowarzyszenia,
 5. zawieszanie w czynnościach poszczególnych członków Zarządów Wojewódzkich, jeżeli ich działalność jest sprzeczna z prawem, Statutem lub uchwałami władz naczelnych Stowarzyszenia,
 6. udzielanie pomocy w organizowaniu jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia
  w województwach, w których dotychczas one nie działały i w drodze uchwały zatwierdzanie faktu ich ukonstytuowania się,
 7. bieżące współdziałanie z pragnącymi zachować swoją odrębność innymi stowarzyszeniami, organizacjami i klubami zrzeszającymi emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych,
 8. składanie sprawozdań z działalności Prezydium na posiedzeniach ZarząduGłównego,
 9. powoływanie i odwoływanie Rzecznika Prasowego Zarządu Głównego,
 10. wykonywanie innych czynności zleconych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

4. 1) Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w kwartale.
2) W okresie między posiedzeniami Prezydium Zarządu Głównego wszystkie jego uprawnienia posiada prezes Zarządu Głównego, z tym że podjęte przez niego decyzje należące do kompetencji Prezydium Zarządu Głównego dla ich ważności muszą być zatwierdzone przez Prezydium Zarządu Głównego na najbliższym jego posiedzeniu.
§ 31. Członkowie Zarządu Głównego i jego Prezydium mają obowiązek uczestniczenia w zebraniach macierzystych Kół oraz posiedzeniach Zarządów Wojewódzkich przydzielonych im pod opiekę
i Zarządu Wojewódzkiego, na terenie którego zamieszkują, jeżeli na tych posiedzeniach mają być omawiane ważne problemy lub podejmowane istotne decyzje dotyczące pracy tych zarządów
i podległych im jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.
Główna Komisja Rewizyjna

§ 32. 1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. Liczbę członków Głównej Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Krajowy Zjazd
Delegatów.
3. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, l do 2 wiceprzewodniczących i sekretarza.
4. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być wybrani członkowie Zarządu Głównego oraz osoby pełniące etatowe funkcje w Stowarzyszeniu.
§ 33. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz na dwa lata całokształtu działalności statutowej oraz gospodarki finansowej Stowarzyszenia i przedstawiania w tych sprawach wniosków i uwag Zarządowi Głównemu i jego Prezydium,
 2. składanie Zarządowi Głównemu corocznych uwag o wykonaniu budżetu i wniosków z przeprowadzonych kontroli,
 3. wydawanie władzom statutowym Stowarzyszenia zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, z określeniem terminów i sposobów usunięcia dostrzeżonych braków i niedociągnięć,
 4. w szczególnie uzasadnionych przypadkach z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Głównego względnie jego Prezydium przeprowadzenie kontroli działalności wybranych Zarządów Wojewódzkich jak i wytypowanych Kół,
 5. nadzór nad działalnością komisji rewizyjnych wszystkich szczebli, udzielanie im pomocy i instruktażu oraz koordynowanie ich działalności,
 6. opracowanie podstawowych założeń do regulaminów działania Wojewódzkich Komisji Rewizyjnych i Komisji Rewizyjnych Kół Stowarzyszenia,
 7. występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów, względnie posiedzenia Zarządu Głównego w przypadku stwierdzenia niezgodnych
  z prawem lub statutem działań jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia,
 8. składanie sprawozdania na Krajowym ZjeździeDelegatów wraz z oceną całokształtu działalności, gospodarki finansowej i majątkowej Stowarzyszenia oraz wniosku o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

§ 34. 1. Szczegółowe zasady działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Krajowy Zjazd Delegatów.
2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo powoływania biegłych księgowych.
3. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący albo inny upoważniony członek Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium oraz innych władz Stowarzyszenia.

Powrót na górę strony