Statut SEiRP

ROZDZIAŁ VI - Władze Wojewódzkie Stowarzyszenia

§ 35. 1. Władzami Wojewódzkimi Stowarzyszenia są:

 1. Wojewódzki Zjazd Delegatów,
 2. Zarząd Wojewódzki,
 3. Wojewódzka Komisja Rewizyjna.

Wojewódzki Zjazd Delegatów

§ 36. 1. Wojewódzki Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia na terenie
województwa.
2. Wojewódzki Zjazd Delegatów zwołuje się jako zwyczajny i nadzwyczajny i może mieć charakter sprawozdawczy lub sprawozdawczo-wyborczy.
3. W wojewódzkim Zjeździe Delegatów biorą udział:

 1. z głosem decydującym - wybrani przez Walne Zebrania Kół delegaci w liczbie ustalonej przez Zarząd Wojewódzki,
 2. z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym - członkowie władz naczelnych i wojewódzkich oraz Prezesi Kół nie będący delegatami
  i zaproszeni goście - członkowie Stowarzyszenia,
 3. z głosem doradczym - osoby zaproszone przez Zarząd Wojewódzki nie będące członkami Stowarzyszenia.

4. Zwyczajny Wojewódzki Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów odbywa się co
cztery lata.
5. Termin wojewódzkiego Zjazdu Delegatów ustala Zarząd Wojewódzki, który o tym terminie, miejscu i porządku obrad zawiadamia delegatów i Zarządy Kół co najmniej na 30 dni przed jego rozpoczęciem.

 

6. Wojewódzki Zjazd delegatów obraduje na posiedzeniach plenarnych i komisjach problemowych, jakie zostały przez Zjazd powołane, na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt przygotowuje i Zjazdowi przedstawia Zarząd Wojewódzki.
7. Jeden delegat na Wojewódzki Zjazd delegatów ma tylko jeden głos w czasie głosowania.
§ 37. l. Nadzwyczajny Wojewódzki Zjazd Delegatów zwoływany jest:

 1. na podstawie uchwały ostatniego Wojewódzkiego ZjazduDelegatów,
 2. z inicjatywy zarządu Głównego lub Wojewódzkiego Stowarzyszenia,
 3. na żądanie Głównej lub Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
 4. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Zarządów Kół działających na terenie województwa.

2. Nadzwyczajny Wojewódzki Zjazd delegatów zwołuje ZarządWojewódzki w terminie dwóch miesięcy od daty podjęcia uchwały, wysunięcia wniosku lub żądania. Nadzwyczajny Wojewódzki Zjazd Delegatów obraduje nad sprawami, dla których rozstrzygnięcia został zwołany oraz wymagającymi uchwały Wojewódzkiego Zjazdu.
3. W Nadzwyczajnym Wojewódzkim Zjeździe biorą udział delegaci posiadający ważne mandaty, członkowie Władz Naczelnych Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. Przepisy § 36 stosuje się odpowiednio.

§ 38. Do właściwości Wojewódzkiego ZjazduDelegatów w szczególności należy:

 1. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
 2. ustalanie programu działania Zarządu Wojewódzkiego, jak i głównych kierunków działalności Zarządów Powiatowych i Kół Stowarzyszenia na terenie województwa,
 3. oceny działalności Stowarzyszenia na terenie województwa,
 4. udzielanie lub nie udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu,
 5. Wybór członków Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w liczbie ustalonej przez Wojewódzki Zjazd Delegatów,
 6. wybór ustalonej liczby członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
 7. wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia,
 8. podejmowanie uchwał dotyczących kierunków i programu działania Stowarzyszenia na terenie województwa,
 9. w szczególnie uzasadnionych przypadkach nadanie godności członka honorowego lub pozbawienie tej godności, jeżeli nadał ją wcześniej Wojewódzki Zjazd Delegatów,
 1. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Zarządu Wojewódzkiego oraz przeznaczeniu majątku i funduszów,
 2. podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów.

 

Zarząd Wojewódzki

§ 39. 1. Zarząd Wojewódzki składający się z członków Prezydium ZW oraz przedstawicieli Kół i jest wojewódzką władzą stowarzyszenia.
2. Liczbę członków ZarząduWojewódzkiego oraz zasady ich wyboru ustala każdorazowo Wojewódzki Zjazd Delegatów. Oprócz członków Prezydium ZW pochodzących z wyboru, w skład Zarządu Wojewódzkiego wchodzą z urzędu aktualni Prezesi Kół działających na terenie województwa lub w ich zastępstwie inni upoważnieni przez zarządy kół członkowie tych zarządów .
3. Zarząd Wojewódzki odbywa swoje plenarne posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej jak dwa razy w roku.
4. Posiedzenia plenarne Zarządu zwołuje jego Prezydium, powiadamiając o tym członków zarządu w terenie na siedem dni wcześniej od mającego się odbyć posiedzenia, podając jego termin, miejsce i porządek obrad.
§ 40. Do zakresu działania Zarządu Wojewódzkiego należy:

 1. organizowanie działalności wojewódzkich władz i struktur Stowarzyszenia i wy-
  stępowanie w ich imieniu,
 2. wykonywanie uchwał Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów i władz naczelnych Stowarzyszenia oraz wniosków i zaleceń Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
 3. opracowywanie okresowych planów działalności Zarządu Wojewódzkiego,
 4. uchwalanie preliminarza budżetowego i przyjmowanie bilansu,
 5. uchwalanie regulaminów pracy Zarządu Wojewódzkiego i jego Prezydium,
 6. powoływanie w zależności od potrzeb stałych bądź doraźnych komisji problemowych oraz zatwierdzanie regulaminów ich działalności,
 7. składanie Wojewódzkiemu Zjazdowi Delegatów sprawozdań z działalności Zarządu Wojewódzkiego i jego Prezydium,
 8. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Wojewódzkich Zjazdów Delegatów,
 9. ustalanie zasad wyborów delegatów na Zjazd Wojewódzki,
 1. przygotowanie projektu porządku obrad i regulaminu i innych dokumentów niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów,
 2. występowanie z wnioskami do Krajowego Zjazdu, a w szczególnych przypadkach do Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów o nadanie, względnie pozbawienie godności członka honorowego,
 3. przyjmowanie osób fizycznych i prawnych w poczet członków wspierających Stowarzyszenia,
 4. przyjmowanie sprawozdań z pracy i działalności Prezydium Zarządu Wojewódzkiego,
 5. uzupełnienie w miarę potrzeb składu osobowego Zarządu Wojewódzkiego i jego Prezydium,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach powoływania nowych Zarządów Stowarzyszenia,
 7. ustalanie ogólnych wytycznych do działalności Zarządów oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością, udzielanie im niezbędnej pomocy i koordynowanie podejmowanych przez te Zarządy działań,
 8. rozpatrywanie odwołań, a także zawieszanie i uchylanie uchwał i innych postanowień Zarządów w razie ich niezgodności z prawem, Statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia,
 9. rozpatrywanie odwołań członków w sprawie skreślenia lub wydalenia ze Stowarzyszenia,
 10. ustalanie ogólnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej, uczestniczenie w działalności Fundacji oraz funkcjonowania kasy pogrzebowej,
 11. zarządzanie funduszami i majątkiem Zarządu Wojewódzkiego oraz nadzór nad wpływem obowiązujących bądź zadeklarowanych świadczeń ze strony Zarządów i członków wspierających,
 12. powoływanie w miarę potrzeb Rzecznika Prasowego Zarządu Wojewódzkiego,
 13. podejmowanie uchwał i innych postanowień w zakresie spraw dotyczących działalności Stowarzyszenia na terenie województwa.

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego

§ 41. 1. Zarząd Wojewódzki wybiera ze składu Prezydium prezesa, I-go wiceprezesa, od l do 3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, o ile nie zostali wybrani przez Zjazd w wyborach bezpośrednich.
2. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia na terenie województwa w okresie między plenarnymi posiedzeniami Zarządu Wojewódzkiego i wypełnia swoje zadania zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.

3. Posiedzenia Prezydium odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. W razie pilnej i nie cierpiącej zwłoki potrzeby posiedzenie Prezydium ZarząduWojewódzkiego może być zwołane w trybie natychmiastowym.
4. Prezydium rozstrzyga spory wynikłe pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia na terenie województwa. Od rozstrzygnięć Prezydium przysługuje odwołanie do Zarządu Wojewódzkiego w terminie 30 dni od jego podjęcia. Uchwały Zarządu Wojewódzkiego w sprawie odwołania są ostateczne.
5. Członkowie Prezydium i ZarząduWojewódzkiego winni uczestniczyć w ważniejszych posiedzeniach Zarządów i zebraniach Kół przydzielonych im pod opiekę oraz
w zebraniach swych macierzystych Kół i posiedzeniach ich Zarządu.
§ 42. Do zakresu działania Prezydium Zarządu Wojewódzkiego należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Zarządu Wojewódzkiego na zewnątrz,
 2. realizacja uchwał władz naczelnych Stowarzyszenia, Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów i Zarządu Wojewódzkiego, a także wytycznych i zaleceń Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
 3. gospodarowanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia na terenie działania Zarządu Wojewódzkiego i udzielanie w tym zakresie upoważnień poszczególnym członkom Prezydium,
 4. uchylanie uchwał Kół i ich Zarządów sprzecznych z przepisami prawa, statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
 5. wykonywanie innych czynności zleconych przez Zarząd Wojewódzki.

Wojewódzka Komisja Rewizyjna

§ 43. 1. Wojewódzka Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej całokształtu działalności Stowarzyszenia na terenie województwa.
2. Liczbę członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Wojewódzki Zjazd Delegatów.
3. Wojewódzka Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
4. W skład Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu Wojewódzkiego, jak i zatrudnione na etacie w Stowarzyszeniu.
5. Wojewódzka Komisja Rewizyjna działa w ramach uprawnień statutowych i na podstawie regulaminu uchwalonego przez Wojewódzki Zjazd Delegatów.

6. Wojewódzka Komisja Rewizyjna w uzasadnionych przypadkach ma prawo powoływania biegłych księgowych.
7. Przewodniczący lub Z-ca Przewodniczącego albo inny upoważniony członek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Wojewódzkiego, jego Prezydium a także w zebraniach Kół i posiedzeniach ich zarządów.
§ 44. Do zakresu działania Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności wybranych Kół Stowarzyszenia na terenie województwa oraz kontroli bieżącej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej oraz opłacania składek członkowskich i pobierania wpisowego,
2) wydawanie poleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności,
z określeniem terminu i sposobu usunięcia stwierdzonych braków i uchybień,
3) zgłaszanie Zarządowi Wojewódzkiemu wniosków dotyczących wykonywania budżetu, jak i innych wniosków z przeprowadzonych kontroli,
4) składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności Wojewódzkiemu Zjazdowi Delegatów oraz stawianie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu,
5) nadzór nad działalnością Komisji Rewizyjnych, oraz Kół, udzielanie im pomocy i instruktażu oraz koordynowanie ich działalności,
6) określanie podstawowych założeń do regulaminów Komisji Rewizyjnych, oraz Kół,
7) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu delegatów, względnie z wnioskiem o odbycie posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego w przypadku stwierdzenia działań Prezydium lub samego Zarządu Wojewódzkiego niezgodnych z prawem, Statutem lub uchwałami Stowarzyszenia,
8) kontrolowanie co najmniej raz na dwa lata całokształtu działalności statutowej oraz gospodarki finansowej Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia, na terenie którego Komisja Wojewódzka została powołana do działania.

Powrót na górę strony