Statut SEiRP

ROZDZIAŁ VII - Koła Stowarzyszenia

§ 45. 1. Koła są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia. Do utworzenia Koła wymagana jest liczba 7 członków założycieli.
2. Powołanie Koła wymaga akceptacji Zarządu Wojewódzkiego.

3. Zarząd nowo utworzonego Koła zobowiązany jest, zgodnie żart. 20 ust. l prawa o stowarzyszeniach, w terminie 14 dni od dnia jego powołania, zawiadomić o tym organ rejestracyjny właściwy ze względu na siedzibę Koła, podając skład zarządu z adresami jego członków, adresem siedziby Koła, doręczając jednocześnie Statut Stowarzyszenia.
§ 46. Władzami Koła są:

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd Koła,
 3. Komisja Rewizyjna w Kołach liczących co najmniej 15 członków.

 

Walne Zebranie Kola

§ 47. 1. Walne zebranie Koła jest najwyższą władzą. Walne Zebranie Koła zwoływane jest jako zwyczajne lub sprawozdawczo-wyborcze.
2. Walne Zebrania Koła odbywają się według planu ustalonego przez zarząd Koła, nie rzadziej jednak jak raz do roku.
3. Walne Zebranie Koła sprawozdawczo - wyborcze zwoływane jest co cztery lata..
4. Walne Zebranie Koła zarówno zwyczajne jak i sprawozdawczo - wyborcze może być także zwoływane na żądanie ZarząduGłównego, Zarządu Wojewódzkiego, lub właściwej Komisji Rewizyjnej Koła lub na wniosek 1/3 liczby członków Koła. Zebranie takie Zarząd Koła zobowiązany jest zwołać w terminie l miesiąca od wysunięcia wniosku lub żądania.
5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Koła jego Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem tego zebrania.
6. Walne Zebranie Koła jest prawomocne w przypadku obecności w pierwszym terminie co najmniej ½ liczby uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie podanym w zawiadomieniu, bez względu na liczbę uprawnionych.
7. Walne Zebranie Koła obraduje na posiedzeniu plenarnym i w komisjach, jeżeli takie zostały powołane na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku obrad, którego projekt przygotowuje i przedstawia zebraniu Zarząd Koła.
8. W Walnym Zebraniu Koła biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym - wszyscy członkowie Koła,
 2. z głosem doradczym - przedstawiciele władz naczelnych i powiatowych Stowarzyszenia, członkowie wspierający oraz osoby zaproszone przez Zarząd Koła.

9. Jeden członek Koła ma w czasie głosowania tylko jeden głos.
§ 48. 1. Do właściwości Walnego Zebrania Koła należy:

 1. ustalanie zadań dla Zarządu Koła,
 2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Koła oraz ocena działalności Koła i jego władz, jak i podejmowanie uchwał w tych sprawach,
 3. wybór Zarządu Koła,
 4. wybór delegatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów,
 5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy członków oraz o wydaleniu ze Stowarzyszenia,
 7. uchwalanie wyższych stawek składki członkowskiej od ustalonej przez Zarząd Główny, z przeznaczeniem uzyskanej nadwyżki na potrzeby statutowe Koła,
 8. zatwierdzanie budżetu i bilansu Koła przedstawionego przez Zarząd Koła,
 9. udzielanie wyróżnień i wymierzanie statutowych kar organizacyjnych,
 10. rozpatrywanie wszystkich spraw wniesionych przez członków Koła, władze Koła i wyższe władze Stowarzyszenia.

2. W kołach liczących co najmniej 15 członków do właściwości Walnego Zebrania Koła należy również:

 1. dokonywanie wyboru Komisji Rewizyjnej Koła,
 2. rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej Koła,
 3. udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła.

Zarząd Koła

§ 49. 1. Zarząd Koła kieruje bieżącą działalnością Koła w okresie między Walnymi Zebraniami zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami i wytycznymi władz nadrzędnych Stowarzyszenia oraz uchwałami Walnego Zebrania Koła i odpowiada przed Walnym Zebraniem za swoją pracę i działalność.
2. Zarząd Koła składa się z 3 do 11 członków.
3. Zarząd Koła wybiera spośród siebie prezesa i 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. W Zarządach liczących powyżej 10 członków osoby te stanowią Prezydium Zarządu Koła.
4. W Kołach liczących od 7 do 10 członków Walne Zebranie Koła wybiera zamiast zarządu tylko prezesa i skarbnika, którzy są zobowiązani wykonywać wszystkie zadania należące do kompetencji Zarządu Koła.
5. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się według planu ustalonego przez Zarząd, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
6. Zarząd Koła dla realizacji swoich zadań może powołać komisje problemowe i zespoły robocze. Przewodniczący powołanych przez Zarząd Komisji problemowych biorą udział w posiedzeniach Zarządu Koła z głosem doradczym.
§ 50. Do zakresu działania Zarządu Koła należy:

 1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Koła oraz uchwał i zaleceń władz nadrzędnych Stowarzyszenia,
 2. składanie na Walnym Zebraniu Koła sprawozdań ze swojej działalności,
 3. kierowanie pracami Koła,
 4. gospodarowanie funduszami Koła w ramach budżetu i administrowanie majątkiem Koła,
 5. przedstawianie Zarządowi Powiatowemu sprawozdań z działalności Koła,
 6. przygotowywanie i zwoływanie Walnych Zebrań Koła,
 7. przyjmowanie nowych członków i podejmowanie decyzji w sprawach skreślenia
  z listy członków lub wydalenia ze Stowarzyszenia,
 8. w Kołach liczących co najmniej 15 członków, rozpatrywanie sprawozdań pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Koła oraz zwoływanie na wniosek Komisji Rewizyjnej Walnego Zebrania Koła,
 9. wykonywanie innych zadań statutowych.

Komisja Rewizyjna Koła

§ 51 1. Komisja Rewizyjna Koła składa się z 3 do 5 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna Koła jest organem kontroli wewnętrznej całokształtu działalności Koła i powoływana jest przez Walne Zebranie Koła liczące ponad 15 członków.
3. W skład Komisji Rewizyjnej Koła nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu Koła lub związane ze Stowarzyszeniem umową o pracę.
4. Komisja Rewizyjna Koła działa kierując się Statutem i regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie Koła oraz wytycznymi Komisji Rewizyjnych władz naczelnych Stowarzyszenia.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej maj ą prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Koła.
6. Komisja Rewizyjna Koła w uzasadnionych przypadkach ma prawo powoływania biegłych księgowych.
§ 52. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Koła należy:

 1. przeprowadzanie okresowych kontroli całokształtu działalności Koła, jego Zarządu,
  a zwłaszcza gospodarki finansowej i majątku Koła,
 2. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadkach stwierdzenia uchybień w działalności oraz określanie terminu i sposobu ich usunięcia,
 3. składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu Koła oraz wniosków o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła,
 4. informowanie na bieżąco ZarząduKoła o stwierdzonych niedociągnięciach,
 5. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektów uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu Koła w przypadku stwierdzenia, że mogą one spowodować szkody działalności Koła,
 6. występowanie z żądaniem zwołania Zebrania Koła lub posiedzenia Zarządowi Koła w przypadkach działań ZarząduKoła lub jego Prezydium niezgodnych z prawem, Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia.
Powrót na górę strony