Statut SEiRP

ROZDZIAŁ VIII - Wyróżnienia i kary oraz sankcje organizacyjne

§ 53. l. Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków oraz aktywną działalność na rzecz Stowarzyszenia - ZarządGłówny oraz zarządy niższego szczebla mogą przyznać następujące wyróżnienia:

 1. pochwałę,
 2. dyplom uznania,
 3. nagrodę rzeczową,
 4. honorowe odznaki.

2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień oraz odznak określają regulaminy uchwalone w tej sprawie przez Zarząd Główny, Zarządy Wojewódzkie Stowarzyszenia.
§ 54. 1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, uchwał i regulaminów, naruszenie zasad współżycia społecznego, działania na szkodę Stowarzyszenia - Zarząd Główny, Zarządy Wojewódzkie mogą stosować następujące kary:

 1. upomnienie,
 2. naganę,
 3. pozbawienie funkcji,
 4. zawieszenie w prawach członkowskich na okres dwóch miesięcy do l roku lub do czasu ostatecznego wyjaśnienia oraz rozstrzygnięcia sprawy,
 5. wydalenie ze stowarzyszenia z zachowaniem zasad i trybu postępowania określonych w § 19 ust. l pkt . 3 niniejszego Statutu.

2. Zarządy Kół w tym samym zakresie następujące kary:

 1. upomnienie,
 2. naganę,
 3. zawieszenie w prawach członkowskich stosownie do ust. l pkt 4,
 4. wydalenie ze Stowarzyszenia stosownie do ust. l pkt 4.

3. 1) Szczegółowe zasady i tryb postępowania wyjaśniającego określają regulaminy uchwalone przez Zarząd Główny, Zarządy Wojewódzkie Stowarzyszenia,
2) Zasady wymierzania kary i tryb postępowania wyjaśniającego w Kołach określają regulaminy zarządów wyższego stopnia.
§ 55. 1. W przypadku naruszenia przez Zarządy Wojewódzkie i Zarządy Kół, postanowień niniejszego Statutu, uchwał, decyzji i innych uregulowań zawartych w dokumentach normatywno-prawnych władz Stowarzyszenia - Zarządowi Głównemu przysługuje stosownie do okoliczności prawo:

 1. zwrócenia uwagi na dostrzeżenie uchybienia z żądaniem ich usunięcia w określonym terminie,
 2. uchylenie uchwały niezgodnej z prawem, Statutem i uchwałami Zarządu Głównego,
 3. zawieszenie winnego członka władz w pełnieniu funkcji.

2. Te same uprawnienia przysługują Zarządom Wojewódzkim wobec Zarządów Kół oraz członków ich władz.
3. W przypadku nieskuteczności sankcji określonych w ust. l i 2 Zarząd Główny
i Zarządy Wojewódzkie mogą podjąć uchwałę o rozwiązaniu Zarządu niższego szczebla i ustanowieniu tymczasowego komisarycznego zarządu, który w przeciągu dwóch miesięcy doprowadzi do zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów bądź odpowiednio Walnego Zebrania Koła, na którym dokonane zostaną wybory nowych władz.

Powrót na górę strony