Statut SEiRP

ROZDZIAŁ IX - Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 56. 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. wpisowe i składki członkowskie,
 2. wpływy z działalności gospodarczej, wydawnictw i imprez,
 3. darowizny i zapisy,
 4. dotacje państwowe i resortowe,
 5. wpływy z majątku nieruchomego i ruchomego,
 6. inne wpływy z działalności Stowarzyszenia.

3. Fundusze Stowarzyszenia przeznaczone są na działalność Stowarzyszenia.
4. Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
  w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
  z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanej dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 57. 1. Podstawę działań finansowych Zarządu Głównego, Zarządów Wojewódzkich Stowarzyszenia stanowią budżety uchwalone przez te zarządy.
2. Podstawę działań finansowych Zarządów Kół stanowią budżety uchwalone przez Walne Zebranie tych Kół.
3. 1) do nabywania i zbywania praw majątkowych oraz zaciąganie zobowiązań w tym zakresie w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd Główny,
2) te same uprawnienia mają Zarządy Wojewódzkie oraz ZarządyKół Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną w stosunku do majątku i funduszów będących w ich władaniu.
§ 58. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika zarządu danej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia, wymienionych
w § 57 ust. l i 2 względnie dwóch innych upoważnionych członków tych zarządów.

Powrót na górę strony