Statut SEiRP

ROZDZIAŁ X - postanowienia końcowe

§ 59 Do stażu członkowskiego Stowarzyszenia zaliczasię wcześniejszą przynależność do działających w ramach resortu spraw wewnętrznych Klubów Emerytów i Rencistów z zachowaniem wszystkich nadanych tytułów honorowych.
§ 60. Zmianę Statutu Stowarzyszenia uchwala Krajowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 61. Krajowy Zjazd Delegatów może podjąć uchwałę w sprawie zmiany miejsca siedziby Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Zmiana siedziby Zarządu Głównego oraz wszelkie uchwały dotyczące zmian w statucie wymagają załatwienia formalności prawnych przewidzianych w przepisach prawnych dotyczących działalności stowarzyszeń.
§ 62. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku i funduszów podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania..

 

NINIEJSZY STATUT ZOSTAŁ UCHWALONY NA V KRAJOWYM ZJEŹDZIE DELEGATÓW STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH ODBYTYM W DNIACH 19 – 21 LISTOPADA 2006 ROKU.

Powrót na górę strony