Ochrona danych

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KWP w Szczecinie

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie:

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,

dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:


1. Administratorem jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Szczecinie:
    adres: ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin,

2. Administrator wyznaczył w KWP w Szczecinie  inspektora ochrony danych oraz zastępcę inspektora ochrony danych.

    Dane kontaktowe:

    NSPEKTOR OCHRONY DANYCH KWP W SZCZECINIE:

    mł. insp. Tomasz Kopka

    adres: ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin

    e-mail: tomasz.kopka@sc.policja.gov.pl

    ZASTĘPCA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH KWP W SZCZECINIE:

    Magdalena Woźniak

    adres: . Małopolska 47, 70-515 Szczecin

    e-mail: magdalena.wozniak@sc.policja.gov.pl


3. Cel przetwarzania danych osobowych w KWP w Szczecinie”


W KWP w Szczecinie dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.


4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
  • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.
Powrót na górę strony