POWER ON - „POWER ON – podniesienie kompetencji Policji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw”

POWER ON – podniesienie kompetencji Policji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw

Głównym celem projektu jest udzielenie kompleksowej pomocy dla ofiar przestępstw oraz zwiększenie kompetencji funkcjonariuszy Policji w zakresie udzielania wsparcia osobom będącym ofiarami przestępstw

Tytuł projektu: „POWER ON – podniesienie kompetencji Policji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw”

Cel szczegółowy/cel krajowy     Cel Szczegółowy 5 „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości”

Cel Krajowy 4 „Przestępczość – wspieranie ofiar”

Lider Projektu                  Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Partner Projektu              KWP w Szczecinie

Numer naboru  7/2020/FBW

Kwota całkowita projektu           4 154 437,54 PLN

W tym ze środków FBW               3 115 828,15 PLN /  [75 % całkowitej kwoty projektu. ]

Kwota projektu przypadająca na KWP w Szczecinie       1 608 122,16 PLN

W tym środki FBW                          1 206 91,62 PLN  / [75 % całkowitej kwoty projektu ]

Ramy czasowe realizacji projektu           01.10.2021r. – 31.12.2022r.

Cel Projektu

Głównym celem projektu jest udzielenie kompleksowej pomocy dla ofiar przestępstw oraz zwiększenie kompetencji funkcjonariuszy Policji w zakresie udzielania wsparcia osobom będącym ofiarami przestępstw.

Na cel główny projektu składają się  następujące cele szczegółowe:

  • zapewnienie kompleksowej pomocy ofiarom przestępstw
  • zapewnienie ofiarom przestępstw opieki specjalistycznej, w tym: zdrowotnej, prawnej, psychologicznej,
  • wzmocnienie kompetencji pracowników placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych w zakresie identyfikacji zagrożeń, na jakie narażeni są małoletni oraz ich interpretacji prawnej,
  • wypracowanie mechanizmów oraz najlepszych praktyk w zakresie wczesnej identyfikacji, ochrony i wsparcia świadków oraz ofiar przestępstw,,
  • opracowanie lokalnych interinstytucjonalnych systemów wsparcia ofiar przestępstw,
  • doposażenie istniejących struktur w wyposażenie służące ofiarom przestępstw,
  • wypracowanie oraz doskonalenie skutecznych sposobów komunikacji pomiędzy służbami a społeczeństwem (infolinie, strony internetowe, kontakt bezpośredni, itp.),
  • upowszechnienie wiedzy wśród dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie zagrożeń, ze wskazaniem sposobów ich unikania oraz ukierunkowanie na wykorzystanie przewidzianych prawem środków zaradczych, w tym postępowania przy zgłoszeniu przestępstwa,
  • zapewnienie wzrostu świadomości środowisk lokalnych w zakresie najczęściej popełnianych przestępstw oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych,
  • upowszechnianie wiedzy na temat specyfiki zagrożeń, w tym kampanie edukacyjno – informacyjne, spotkania edukacyjne, itp.,

 

Zarówno cel główny, jak i cele szczegółowe zostaną zrealizowane poprzez działania zaplanowane w projekcie. Realizacja działań umożliwi wzmocnienie potencjału Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowego wspierania ofiar przestępstw.

Działania:

1)            Blok konferencyjny – 3 konferencje naukowo-szkoleniowe

2)            Blok szkoleniowy – 7 sesji specjalistycznych

3)            Webinaria – 4 sesje

4)            Punkt wsparcia dla ofiar przestępstw

5)            Mobilne Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw (MCPOP)

6)            Promocja projektu

7)            Ocena skuteczności i realizacji szkoleń

 

Rezultaty: wzrost kompetencji służb udzielających wsparcia ofiarom przestępstw, wzrost świadomości i upowszechnienie wiedzy wśród ofiar przestępstw nt. zagrożeń, a także prowadzenie działań wspierających ofiary.

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Szkołą Policji w Pile oraz KWP w Olsztynie.

 

Opracowała:

Ewa Maślana

Koordynator Zespołu Funduszy Pomocowych

KWP w Szczecinie

„POWER ON – podniesienie kompetencji Policji w zakresie wsparcia ofiar"

 

Projekt nr PL/2020/PR/0112 współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków
Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Powrót na górę strony