Aktualności SEiRP

Prośba o poparcie petycji

Szanowni Państwo Zwracamy się z prośbą o poparcie petycji do Premiera RP o przygotowanie projektu nowelizacji ustaw emerytalnej i zaopatrzeniowej, w taki sposób, żeby przestrzegano w nich zasady równości wyrażonej w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, z której wynika nakaz jednakowego traktowania podmiotów prawa w obrębie określonej klasy/kategorii.

Wszystkie podmioty prawa charakteryzujące się w równym stopniu daną cechą istotną powinny być traktowane równo, a więc według jednakowej miary, bez zróżnicowań zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących.  Tymczasem w ustawie zaopatrzeniowej i ustawie emerytalnej, znalazł się zapis który dzieli grupę emerytów służb mundurowych na dwie grupy, czyli tych zatrudnionych przed  1 stycznia 1999 roku i po tym dniu. Ta druga grupa może otrzymywać emerytury z FUS, a pierwsza nie może. Wskazana data jest datą przełomową dla polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, bowiem od tej pory wprowadzono reformę systemu i w miejsce systemu solidarnościowego, wprowadzono system kapitałowy (ile odłożysz, taka będzie twoja emerytura), tak więc  począwszy od 1999 roku wartość emerytur jest ściśle powiązana z kwotami wpłaconych składek do ZUS (zebranym kapitałem). Składki takie muszą płacić emeryci mundurowi, którzy pracują na emeryturze,  jednak nie dostają nic ze zgromadzonego kapitału, bo jest zapis o wyborze korzystniejszej emerytury, dlatego wnioskujemy o zmianę tego zapisu. Obecnie wysokość emerytury powszechnej zależy od ewidencjonowanych i zwaloryzowanych kwot środków na kontach, co z kolei uzasadnia prawo do pobierania dwóch emerytur „wypracowanych” niezależnie od siebie.  Niezrozumiałe jest to, że osoba, opłacając składkę ubezpieczeniową, nie ma z tego tytułu prawa do świadczeń. Istnieje konstytucyjny obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, które określają ustawy, a ustawodawca nie wskazuje, że jest to rodzaj podatku, tylko składka, to dlaczego nie ma w zamian za nią prawa do świadczeń. Nakładając obowiązek płacenia składek, zmniejszono  znacznie dochody, bez prawa do skorzystania ze zgromadzonego kapitału. Widzimy tu rażącą nierówność i dyskryminację tej grupy obywateli wobec prawa.

Takie przepisy naruszają art. 2 Konstytucji. Budzi to też wątpliwości z punktu widzenia zasady sprawiedliwości społecznej. Stąd apel o podpisanie petycji w sprawie zmiany ustawy, w celu wyeliminowania tej patologicznej sytuacji.

Petycję można podpisać w wersji papierowej (dostępniej w organizacjach zrzeszających  emerytów służb mundurowych) lub w wersji elektronicznej klikając na link:

 

https://www.petycjeonline.com/petycja_do_premiera_rp_o_zmian_zapisow_w_ustawie_zaopatrzeniowej_i_emerytalnej

 

Po podpisaniu należy potwierdzić podpis w wiadomości wysłanej na adres mailowy.

 

Powrót na górę strony